ADS

ADS

Breaking News

“อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก” 18 - 21 กันยายน รับรองจะไม่ผิดหวังอย่าง แน่นอน

     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ลาน Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งตัวแทนเครือข่ายประชารัฐ และ ผู้แทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออก ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ภายใต้ชื่องาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2561 โดยมีผู้บริหารของ กรมการพัฒนาชุมชน และสื่อมวลชนจากหลายแขนง ร่วมเป็นเกียรติในการแถลงข่าวครั้งนี้
     นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงการจัดงานในครั้งที่ว่า เป็นนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมลํ้าในสังคม โดยมีแนวคิดให้ภาคเอกชนและ ประชาชนร่วมกันดําเนินงานกับภาครัฐตามแนวนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” โดยกรมการพัฒนา ชุมชน เป็นหน่วยงานที่รับมอบหมายให้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการใช้ศักยภาพของ ชุมชนที่มีอยู่มาสร้างรายได้ ที่เกิดจากวิถีชีวิต และภูมิปัญญาจากชุมชน โดยที่ไม่ต้องออกไป แสวงหารายได้จากภายนอก
     เพื่อเป็นการตอบสนองนบายของรัฐบาล กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้จัดทําโครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน กิจกรรม จัดกิจกรรมและ สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยมีพื้นที่ดําเนินการใน 6 จังหวัดภาค ตะวันออก ได้แก่ สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และจังหวัดตราด) เพื่อพัฒนา ศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้มีความพร้อมในการปรับเปลี่ยนสู่ชุมชนการท่องเที่ยวเต็ม รูปแบบ
     สําหรับการจัดงาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน 2561 นั้น ท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม งานจะได้พบกับไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษมากมาย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการจําลองแหล่งท่องเที่ยว และวิถีชีวิตของชุมชน มีการนําอาหารพื้นถิ่นและสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนมาแสดงและจัด จําหน่าย และยังมีกิจกรรมให้ผู้มาชมงานได้ฝึกการผลิตสิค้าจากภูมิปัญญา (workshop)โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย กิจกรรมชิงรางวัลมากมาย เช่น ของรางวัลจากชุมชน แพคเกจท่องเที่ยว และรางวัลใหญ่ รถยนต์ Suzuki Celerio ในวันสุดท้ายของการจัดงาน
     ขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมกันเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าภายในงาน รับรองจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน งาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 กันยายน  2561 เวลา : 08.30 – 20.30 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลการจัดงาน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้เป็นฐานกระจายรายได้ และการสร้างงาน
กิจกรรม จัดกิจกรรมและสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน
ภายใต้ชื่องาน “อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสนห์ตะวันออก”
งานจัดแสดงผลงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน พร้อมจัดจำหน่ายสินค้าจากชุมชน
โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงาน คือชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมศักยภาพตามโครงการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวฯ จำนวน 18 ชุมชน จากพื้นที่ 6 จังหวัดภาคตะวันออก
ไฮไลท์และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
1. นิทรรศการ แสดงผลงานชุมชน ซึ่งภายในนิทรรศการแต่ละชุมชนจะทำการจำลองแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชน มีการนำอาหารพื้นถิ่นและสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนมาแสดงและจัดจำหน่าย และยังมีกิจกรรมให้ผู้มาชมงานได้ฝึกการผลิตสิค้าจากภูมิปัญญา (workshop)โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. โซนจำหน่ายสินค้า OTOP กว่า 100 ร้านค้า
3. การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม บนเวทีกิจกรรม ทุกวัน
4. กิจกรรมส่งเสริมการขาย / กิจกรรมชิงรางวัล เพื่อการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- กิจกรรมประทับตราแลกของที่ระลึก ทั้งสิ้น 1,500 ชิ้น
- กิจกรรมจับรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท
   เงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยต้องเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตในชุมชนอย่างน้อย 2 กิจกรรม ภายในงาน
- กิจกรรมร่วมลุ้นรถยนต์ Suzuki Celerio โดยจับจ่ายภายในงานจำนวน 2,000 บาทเพื่อรับ 1 สิทธ์
วันที่ : 18 - 21 กันยายน 2561 (อังคาร - ศุกร์)
เวลา : 08.30 – 20.30
สถานที่ : อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
จัดโดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
Facebook: www.facebook.com/18chumchon