ADS


Breaking News

ดีจี นมแพะผงพรีเมี่ยม จัดกิจกรรมสาหรับครอบครัว ร่วมสนุก ออกกาลังกาย วิ่งเพื่อสุขภาพ “ดีจี แฟมิลี่ ฟัน รัน 2018” (DG FAMILY FUN RUN 2018) สมทบทุน กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

    26 พฤษภาคม 2518 คุณ ดารา มีนะวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด (กลาง) พร้อมด้วย คุณ กัญญภา ธวัชวิบูล ผู้ช่วยผู้อานวยการ แผนกนิวทริชั่น นมแพะผงดีจี บริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) (ที่ 2 จากซ้าย) เชิญชวนครอบครัว และผู้รักการออกกาลังกาย พาลูกๆมาร่วมสนุกกับการวิ่งเพื่อสุขภาพ ร่วมกิจกรรม “ดีจี แฟมิลี่ ฟัน รัน 2018” (DG FAMILY FUN RUN 2018) ร่วมกันสร้างบุญไปพร้อมกับครอบครัว DG เป็นผู้แทนผู้เข้าร่วม แข่งขัน มอบเงินบริจาคสมทบทุนให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยได้รวบรวมเงินจากค่าสมัครและตั้งกล่องรับบริจาค ภายในงาน โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ อีกทั้งบริษัท แปซิฟิคเฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด ยังร่วม สมทบทุนเพิ่ม ในส่วนของผลิตภัณฑ์นมแพะ DG3 Advance Gold ให้กับ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยมี คุณอรพินท์ วัฒนวีร์ กรรมการหาทุน และ เหรัญญิก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กลนิธิ โรงพยาบาลเด็ก (ที่ 2 จากขวา) เป็นปู้แทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้มูลนิธิได้นาไปช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กที่ยากไร้ ให้ดาเนินชีวิตที่มี สุขภาพทางกายและทางใจที่ดีและมีความสุข เติบโตเป็นเยาวชนที่สมบูรณ์ทั้งกาย และใจ และให้เด็กมีโภชนาการสมวัยและได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการด้านอื่นๆอีกด้วย
     บริษัท แปซิฟิค เฮลธ์แคร์ (ไทยแลนด์) จากัด ผู้จัดจาหน่ายสินค้า นมแพะผงภายใต้ แบรนด์ ดีจี จากประเทศนิวซีแลนด์ ผลิตภัณฑ์นมแพะผง DG3 และ DG3 Advance Gold ผลิตโดย แดรี่โกท โคโอเปอร์เรทีฟ ผู้นาระดับโลกด้านการผลิตนมแพะชั้นดี จากนิวซีแลนด์ หนึ่งในผู้นาผลิตภัณฑ์นมผงแพะสาหรับเด็กและทุกคนในครอบครัว ทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้มีแนวคิด และอุดมการณ์ของบริษัท นอกจากการส่งเสริมโภชนาการ เพื่อพัฒนาการที่สมวัยให้กับเด็กแล้ว จากคุณประโยชน์ที่ดี ของนมแพะ โดยเฉพาะโปรตีนนมแพะที่ย่อยง่าย พร้อมสารอาหารสาคัญ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่ยังคงคุณค่าสารอาหารจากนม แพะไว้อย่างครบถ้วน นมแพะผงดีจียังคงให้ความสาคัญต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง คือ DG 3 สูตร ADVANCE GOLD ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ซึ่งกระแสการดูแลสุขภาพ และรักการออกกาลังกายอย่างแพร่หลายมากขึ้น ทาให้กีฬาทุก ประเภทมีความสาคัญ และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ในสังคม โดยเฉพาะเด็กๆ ดีจี จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของกระแสสุขภาพ และการออกกาลังกาย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ กลุ่มครอบครัวยุคใหม่ ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดีๆ ที่สามารถสร้างเสริมสุขภาพ ตลอดจนสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ได้ออกกาลังกาย และทากิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน และปลูกฝังจิตสานึกในการให้ การแบ่งปัน และช่วยเหลือ สังคม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจได้ที่ https://www.dgsmartmom.com/ หรือสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dgsmartclub