ADS


Breaking News

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจและประชาชนทั่วไป และคนไทยรักสุขภาพทุกคน เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 2-4  สิงหาคม 2560  ณ  อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล  โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้จะมีการเปิดงานโดยนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช  ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ และได้รับเกียรติจาก นพ.โสภณ  เมฑธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มากล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายสาธารณสุขและการแพทย์ 4.0”
ภายในงานได้มีการจัดแบ่งงานเป็น 2 ส่วน  ได้แก่ 1. ในส่วนของแพทย์ทั่วไป บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในทุกเครือข่ายทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น ๆ รวมทั้งสำนักการแพทย์และสำนักอนามัย แพทย์ห้วงเวลา แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์ ที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาในเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์และ 2.ในส่วนของภาคประชาชน จะจัดขึ้น ณ ห้องบรรยาย 13 ชั้น M อาคารเพชรรัตน์   สำหรับหัวข้อทางวิชาการที่น่าสนใจ ในการเปิดให้ภาคประชาชน เข้ารับฟังบรรยาย ได้แก่  1. คลินิกชะลอไตเสื่อม โดย รศ.พญ.ธนันดา  ตระการวนิช 2. ศัลยกรรมเปลี่ยนใบหน้า (มิติใหม่ในวงการแพทย์ไทย) โดย พญ.ศริญญา  อุราธรรมกุล 3. โฆษณาจากสื่อออนไลน์ ครีมบำรุงผิวและอาหารเสริม จริงหรือเท็จ? โดย ผศ.นพ.สุจิโรตถ์ หาญทวิชัย 4. ต้อหินและโรคตาในผู้สูงอายุ โดย  พญ.ปรารถนา  หิรัญพัทรวงศ์ 5. เพียงรู้และเข้าใจเบาหวานในคนเมือง โดย ผศ.ดร.รัตนา  จารุวรรณโณ 6. ความปลอดภัยบนท้องถนน โดย อ.อรวิทย์  เหมะจุฑา และ7. การสร้างต้นแบบอย่างง่ายสำหรับคนยุคใหม่ โดย อ.ทรงกลด  ตันศิริ