ADS


Breaking News

ดาว ประเทศไทย ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้เยาวชน

     ระยอง 26 มิถุนายน 2560 – กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำโดย นายสาครินทร์ อรรควุฒิวาณิชย์ ผู้จัดการแผนกกำกับดูแลด้านกฎหมาย นำพนักงานดาวอาสาจำนวนกว่า 40 คน จัดกิจกรรม “โรงเรียนของหนูปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ณ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้นักเรียนตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตประจำวันด้วยการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การตรวจและประเมินจุดเสี่ยงภายในโรงเรียน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การคัดแยกขยะตามหลัก 3R และการฝึกใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ ดาวอาสายังได้ร่วมกันซ่อมแซมตู้กรองน้ำดื่ม และสอนการทำน้ำหมักชีวภาพไว้ใช้ประโยชน์ภายในโรงเรียนอีกด้วย ในงานได้รับเกียรติจาก นายทัศนัย ทองคต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านคลองบางไผ่ ถือเป็น “โรงเรียนของหนูปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ของกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ลำดับที่ 22 โดยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2551 มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้แล้วกว่าพันคน
     กิจกรรม “โรงเรียนของหนูปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ถือเป็นกิจกรรมลำดับที่ 20 ภายใต้โครงการ “ยั่งยืน ปลอดภัย ใส่ใจชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย เปิดโอกาสให้พนักงานของบริษัทฯ รวมกลุ่มเพื่อนำเสนอโครงการที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนในจังหวัดระยอง ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี มีพนักงานดาวอาสากว่า 770 คน เข้าร่วมโครงการฯ” สำหรับปี 2560 เนื่องในโอกาสที่กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีอายุครบ 50 ปี พนักงานดาวอาสายังคงมุ่งมั่นดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จให้สังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “ดาว ประเทศไทย 50 ปี ทำดีตามรอยพ่อ” ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเน้นนำศักยภาพของพนักงานมาช่วยสร้างคุณค่าเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนของดาวทั่วโลกในปี 2568
เกี่ยวกับกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
     กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทยเป็นบริษัทชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วย กลุ่มบริษัทดาว เคมิคอล ประเทศไทย รวมถึงกลุ่มบริษัทร่วมทุน เอสซีจี-ดาว ทั้งนี้ ดาว ประเทศไทย นับเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดของดาวในภูมิภาคเอเชีย       แปซิฟิค และเป็นผู้นำในด้านการนำเข้าเคมีภัณฑ์สำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงที่ใช้สำหรับภาคการเกษตรและครัวเรือน ซึ่งกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และมุ่งมั่นในการสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งต่อธุรกิจและสังคม

เกี่ยวกับ ดาว เคมิคอล
     บริษัท ดาว เคมิคอล ผสานพลังของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในโลก รวมทั้งเพื่อมุ่งแก้ปัญหาที่ท้าทายยิ่งของโลก อาทิ ปัญหาการขาดแคลนอาหารที่สดใหม่ การคมนาคมขนส่งที่ยั่งยืนและปลอดภัย น้ำสะอาด การประหยัดพลังงาน โครงสร้างพื้นฐานที่คงทน และการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ ดาว เคมิคอล ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมและขับเคลื่อนตลาดในหลายแขนงรวมกัน ได้นำเสนอทั้งผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นต่าง ๆ ที่หลากหลายให้แก่ลูกค้ามากกว่า 175 ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง  สินค้าอุปโภคบริโภค อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจเกษตร โดยในปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มียอดขายประมาณ 48,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1,680,000 ล้านบาท) และมีพนักงานจำนวนกว่า 56,000 คน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 7,000 กลุ่มรายการ ซึ่งผลิตจากโรงงาน 189 แห่ง ใน 34 ประเทศทั่วโลก  การอ้างอิงถึง ดาวหรือ บริษัทหมายถึง บริษัท ดาว เคมิคอล และบริษัทในเครืออื่น ๆ เว้นแต่ระบุไว้ชัดเจน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.dow.com