ADS


Breaking News

เริ่มแล้ว ProPak Asia 2024 กว่า 2,000 บริษัททั่วโลก ตบเท้าร่วมงาน อุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มไทยและภูมิภาคคึกคัก ไฮไลท์โรงงานอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมยังมาแรง คาดมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจทะลุ 5,000 ล้านบาท

เริ่มแล้ว ProPak Asia 2024 บริษัททั่วโลกกว่า 2,000 ราย ตบเท้าร่วมงานอุตสาหกรรมอาหาร-เครื่องดื่มไทยและภูมิภาคคึกคัก ไฮไลท์โรงงานอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ AI เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมยังมาแรง คาดมูลค่าการค้าและเจรจาธุรกิจทะลุ 5,000 ล้านบาท

นายบรรจง สุกรีฑา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการไทยภายใต้วิสัยทัศน์ IGNITE THAILAND ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืนว่า การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคและเป็นศูนย์กลางระดับโลกใน 8 ด้านสำคัญ โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางอาหารโลก ด้วยการผลักดันให้ไทยเป็น “ครัวของโลก” นั้น ถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทาย เนื่องจากต้องพัฒนาห่วงโซ่การผลิตอาหารทั้งหมด ตั้งแต่การผลิตในภาพเกษตรต้นน้ำ จนถึงการแปรรูปและการส่งออก นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีเป้าหมายเพิ่มเติมในการส่งเสริมด้านการเป็นศูนย์กลางความมั่นคงทางอาหาร การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต การวิจัยพัฒนาอาหารจากพืชโปรตีนสูงและการสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีนวัตกรรม ซึ่งเป็นเทรนด์ของตลาดโลกในอนาคต

ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขานรับนโยบาย จึงได้เร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและยกระดับมาตรฐานการผลิต ให้ภาคอุตสาหกรรมไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับภูมิภาคและบูรณาการเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าของโลก (Global Value Chain) โดยปฏิรูปอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงให้เป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจ ที่ใช้มาตรฐาน ผลผลิตและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความสามารถควบคู่ไปกับการบูรณาการเข้ากับภาคบริการที่มีความแข็งแกร่งของไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรม Soft Power ตามการผลักดันของรัฐบาล และวางตำแหน่งอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอีกเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับประเทศ รวมถึงการสร้างความแข็งแกร่งให้กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้ประกอบการรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ และปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้

สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนการจัดงาน ProPak Asia 2024 นั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมและสัมมนาผ่านหน่วยงานต่างๆ ของกรมฯ อาทิ กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับชาติ "ThaiStar Packaging Awards 2024" ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power เพื่อเฟ้นหาบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ยอดเยี่ยม (Design) ประโยชน์การใช้งาน (Functionality) และใช้วัสดุ (Material) ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวแทนประเทศไทยในการไปประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับเอเชีย (AsiaStar Awards) และระดับโลก (WorldStar Awards) นอกจากนี้ยังมีบูธจัดแสดงและกิจกรรมสัมมนาที่น่าสนใจจากกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรมและกองโลจิสติกส์อีกด้วย

นางลูเซียนา เปลเลกรีโน ประธาน องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก (World Packaging Organization : WPO) กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ขององค์กรฯ และความสำคัญของงาน ProPak Asia 2024 ว่า องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก เป็นหน่วยงานที่มุ่งให้การสนับสนุนความก้าวหน้าด้านบรรจุภัณฑ์ที่เชื่อมโยงผู้อยู่ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของโลก พร้อมแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งองค์กรบรรจุภัณฑ์โลกได้รับการสนับสนุนจากองค์กรบรรจุภัณฑ์จากนานาชาติ 62 ประเทศ ซึ่งทั้งหมดได้รอคอยที่จะได้ร่วมงาน ProPak Asia 2024 ที่เป็นงานอันทรงคุณค่า เป็นเวทีเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก ในการแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ร่วมขับเคลื่อนนวัตกรรม และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ของภูมิภาคเอเชีย

ภายในงานฯ องค์กรบรรจุภัณฑ์โลก ได้ร่วมจัดกิจกรรม อาทิ Global Packaging Forum ที่จะมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมถึง 10 ท่าน ร่วมอภิปรายในประเด็นปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการ และกลุ่มปฏิบัติงาน ร่วมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) เพื่อหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์และความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ การจัดกลุ่มอภิปรายเชิงกลยุทธ์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรบรรจุภัณฑ์จากเอเชียและแอฟริกา งานพบปะสังสรรค์สำหรับพันธมิตรองค์กรขององค์การบรรจุภัณฑ์โลกและผู้นำอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก รวมถึงไฮไลท์สำคัญ คือ พิธีมอบรางวัล WordStar Award อันทรงเกียรติ ที่จะจัดขึ้นในงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลก ดังนั้นความร่วมมือกับ Informa Markets และงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ได้อย่างยั่งยืน พร้อมหาแนวทางแก้ไขป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมและสร้างอนาคตที่ดีสำหรับโลกอีกด้วย

ด้าน นายอาลี บาดาร์เนห์ หัวหน้าแผนก Food Systems องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Industrial Development Organization : UNIDO) กล่าวถึงการเป็นพันธมิตรร่วมจัดงาน ProPak Asia 2024 ว่า ความร่วมมือครั้งนี้เป็นวาระสำคัญที่จะสร้างบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มให้เกิดความยั่งยืน ที่ผ่านมาการร่วมงานกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวฯ ในภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ด้วยเป้าหมายขององค์การฯ ที่ส่งเสริมบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน ลดการสูญเสียอาหารและของเสีย ลดปัญหาอันอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาส รวมถึงสร้างความมั่นคงด้านอาหารไปยังทุกภูมิภาคของโลก ซึ่งงาน ProPak Asia 2024 เป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการและผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ ที่จะช่วยเผยแพร่แนวคิดและความร่วมมือนี้ไปยังทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกได้

สำหรับ นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงาน ProPak Asia 2024 กล่าวว่า การจัดงานฯ ครั้งนี้เป็นปีที่ 31 เป็นก้าวสำคัญที่ต้องสารต่อภารกิจการเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบการ ผู้เขี่ยวชาญ และผู้อยู่ในอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่อาหาร เครื่องดื่ม เวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคของโลก โดยแนวคิดการจัดงานปีนี้ คือ “Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment” หรือ ยกระดับความสําเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ สอดคล้องกับแนวคิดของอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่เน้นประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

งาน ProPak Asia 2024 นอกจากจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรและโซลูชั่นที่ล้ำสมัยจากบริษัทชั้นนำของโลกแล้ว ยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด สร้างความร่วมมือระหว่างผู้อยู่ในอุตสาหกรรมฯ เพื่อปรับตัว เปลี่ยนแปลง และเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ร่วมกัน โดยงาน ProPak Asia 2024 ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค มีพื้นที่จัดงานกว่า 55,000 ตารางเมตร มีผู้ร่วมจัดแสดงงานจากนานาขาติและไทยรวมกว่า 2,000 ราย  จาก 42 ประเทศทั่วโลก ที่พร้อมนำนวัตกรรมล่าสุด ไม่ว่าจะเป็นระบบโรงงานอัจฉริยะ ระบบบอัตโนมัติ การแปรรูป โซลูชั่นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฯลฯ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังช่วยปูทางไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สำหรับมูลค่าการค้าและการเจรจาธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในงาน ProPak Asia 2024 นั้น คาดว่าน่าจะสูงกว่า 5,000 ล้านบาท

ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานฯ มีทั้งเวทีในการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย จากการสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนความคิด การร่วมมือเป็นพันธมิตร ของทั้งผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อที่เป็นผู้ประกอบการขนาดใหญ่ กลาง และเล็กตัวจริง ซึ่งระบบนิเวศน์ของความร่วมมือที่สมบูรณ์ที่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตทั้งทางธุรกิจและความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของประเทศและของโลกอีกด้วย

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมจัดงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต แปรรูป
และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เชิญผู้สนใจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มร่วมงาน
วันที่ 12–15 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผสานความร่วมมือองค์กรธุรกิจ พร้อมบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์จากทั่วโลก เชิญผู้ประกอบและผู้สนใจในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ร่วมงาน ProPak Asia 2024 งานแสดงเทคโนโลยีกระบวนการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดยแนวคิดในการจัดงานฯ ในปีนี้ คือ “Empowering Sustainability Processing & Packaging Success with Ideation, Innovation and Investment” หรือ ยกระดับความสําเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วย แนวคิด นวัตกรรมและการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ร่วมรับรู้แนวโน้มธุรกิจและทิศทางอุตสาหกรรม อัพเดทนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้เชียวชาญและบริษัทชั้นนำของโลก ซึ่งงาน ProPak Asia 2024 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12–15 มิถุนายน 2567 จัดแสดงงานฯ เต็มพื้นที่ภายในฮอลล์และโถงด้านหน้าทั้งหมดของ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา รวมกว่า 55,000 ตรม. และมีผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานกว่า 2,000 ราย จาก 45 ประเทศ

ภายในงานพบ 8 โซนจัดแสดงครอบคลุมทุกหน่วยของอุตสาหกรรมอาหาร การแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย 1) Processing Tech Asia 2) Packaging Tech Asia 3) Drink Tech Asia 4) Pharma Tech Asia  5) Lab&Test Asia 6) Packaging Solution Asia 7) Coding, Marking & Labelling Asia 8) Coldchain, Logistics, Warehousing & Factory Asia และ 12 พาวิลเลี่ยนนานาชาติที่เข้าร่วมจัดแสดงงานฯ ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี อเมริกาเหนือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ออสเตรลัย มาเลเซีย และไต้หวัน

สำหรับไฮไลท์ภายในงานที่พลาดชมไม่ได้ ประกอบด้วย

1. I-Stage เวทีที่รวบรวม ความริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการลงทุนสําหรับโซลูชั่นทางธุรกิจในระบบห่วงโซ่ของอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและธุรกิจ FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) สินค้าอุปโภค บริโภค 

2. ProPak Gourmet เวิร์คช็อปและสาธิตการใช้เทคโนโลยีเพื่อการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ค้นหาวิธีการยืดระยะเวลาความสด เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบสําหรับเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์นํ้าและอาหารทะเล

3. Future Food Corner พื้นที่แลกเปลี่ยนแนวคิดระบบอาหารแห่งอนาคต ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับอาหารแห่งอนาคต 

4. Lab & Test Teather อัพเดทข้อกําหนดล่าสุดด้านความปลอดภัย เทคโนโลยีตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานการแปรรูปอาหาร เครื่องดื่ม ยา สินค้าอุปโภคบริโภคและบรรจุภัณฑ์สินค้า

5. Packaging Design Clinic พื้นที่ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

6. WorldStar, AsiaStar & ThaiStar Packaging Awards Display พื้นที่จัดแสดงบรรจุภัณฑ์ที่ชนะการประกวดออกแบบระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งปีนี้ World Packaging Organization (WPO) ได้เลือกมาจัดงาน WorldStar Global Packaging Award ในงาน ProPak Asia เพื่อมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดบรรจุภัณฑ์ระดับโลก

รวมถึงกิจกรรมการประชุมและสัมมนาอีกมากกว่า 120 การประชุม จาก 400 หัวข้อ โดยวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญ ครอบคลุมทั้งเรื่องการวิจัย นวัตกรรมต่างๆ ด้านการแปรรูป ปรุงสุก บรรจุภัณฑ์ ธุรกิจอาหารและนํ้าดื่ม รวมทั้งมาตรฐานข้อกําหนดต่างๆ สําหรับสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศและสินค้าการส่งออก อาทิ Global Packaging Forum 2024 โดยมีวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านบรรจุภัณฑ์ระดับโลกกว่า 20 ท่าน มาร่วมพูดคุยถึงทิศทางและอนาคตของบรรจุภัณฑ์ในทุกมิติและทุกประเภทบรรจุภัณฑ์ Executive Talk: Asian Agri-Food Sector Transformation สัมมนาหลักในธุรกิจสินค้าแปรรูปจากเนื้อสัตว์ สัตว์ปีก สัตว์นํ้า อาหารทะเลและสินค้าการเกษตร โดยเน้นถึงทิศทางของธุรกิจในกระดับภูมิภาค แนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้า Beverage Executive Talk หัวข้อด้านธุรกิจเครื่องดื่ม ที่ได้ผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจมาแลกเปลี่ยนและพูดคุยถึงทิศทางธุรกิจเครื่องดื่ม การสัมมนาจาก วว. หนึ่งในพันธมิตรหลักของงาน ซึ่งจะมีกิจกรรมและสัมมนาภายในงานที่มุ่งเน้นยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ของไทย ผ่านการวิจัย การพัฒนาและการส่งเสริมนวัตกรรม ฯลฯ (รายละเอียดและวันเวลากิจกรรมสัมมนาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.propakasia.com/ppka/2024/en/conferences.asp) พร้อมทั้งมีหน่วยงานและสถาบันการเงินจากภาครัฐและเอกชนมาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์เพื่อส่งเสริมการลงทุนอีกด้วย

ผู้สนใจรายละเอียดการจัดงานและต้องการลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าชมงานฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.propakasia.com