ADS


Breaking News

วช.โดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ ชวนอบรม“การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดอบรมเรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”
     ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเรื่อง “การผลิตทุเรียนหมอนทองเชิงพาณิชย์ ในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้อง AG 2109 คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยนเรศวร
     ภายในงานมีการอบรมการปลูก การดูแลรักษา การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดแมลงและโรคพืช การเก็บเกี่ยว การส่งออกผลสด เนื้อทุเรียนสดด้วยเทคโนโลยียืดอายุการเก็บรักษา
     วิทยากร ประกอบด้วย รศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท มหาวิทยาลัยนเรศวร, ศ.ดร.อําไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ผศ.สุขสวัสดิ์ พลพินิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     จัดโดย ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปผลไม้ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถานวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
     ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/MXquNQszpiJGX2Zu7