ADS


Breaking News

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความสามัคคี

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ จัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยบรรยากาศความรัก ความสามัคคี
     วันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗  นางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม ซึ่งได้มีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ได้จัดพิธีทำบุญและรดน้ำขอพรผู้อาวุโสเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความเคารพนับถือผู้อาวุโสที่ให้คำปรึกษาและให้คำแนะนำที่ดีตลอดมา รวมทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการ สมาชิกสมทบ องค์กรสมาชิก สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้มีกำลังใจในการทำงาน เพื่อสังคมต่อไป อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันและความสามัคคีในสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ โดยมี นางสาวเบญจมาศ รุจิรวงศ์ ประธานสมาชิกสมทบสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และประธานจัดงานจัดพิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  ณ บ้านพระกรุณานิวาสน์ ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ โดยมีลำดับพิธีการดังนี้
         เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระภูมิเจ้าที่

          เวลา ๐๘.๓๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูป จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและ วัดชนะสงคราม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลชีวิตของคณะกรรมการ สมาชิกองค์กรสมาชิก สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เมื่อเสร็จพิธีแล้วเป็นการพบปะสร้างความรักความผูกพันอย่างอบอุ่น

          เวลา ๐๙.๔๕ น. พิธีรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีมาแต่ช้านานอีกทั้งได้แสดงมุทิตาจิตและขอขมาต่อผู้อาวุโสที่ท่านเสียสละเพื่อสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ เสมอมา บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีผู้อาวุโส คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสมาชิกสมทบและองค์กรสมาชิก  ให้เกียรติมาร่วมงาน ดังนี้

๑. ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

๑.๑ นางจรรย์สมร  วัธนเวคิน

๑.๒ ดร.เรือนแก้ว  กุยยกานนท์ แบรนด์ท

๑.๓ นางเยาวเรศ  ชินวัตร

๑.๔ คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน  อังอุบลกุล

๒. ผู้อาวุโส

๒.๑  คุณหญิงโรส  บริบาลบุรีภัณฑ์

๒.๒  นางรัตนา  นรพัลลภ

๒.๓  นางสาวจรรยา  เฮงตระกูล

๒.๔  นางพัชนี  เธียรธวัช

๒.๕  นางอาภรณ์  ตุลารักษ์