ADS


Breaking News

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) เตรียมความพร้อมสถานที่จัดงานมอบรางวัล เกียรติยศ วันนักข่าว 7 มีนาคม

     วันที่ 6 ก.พ. 67 คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) คุณสรรเสริญ จันทรมณี คุณดลภัทร การธราชว์ คุณภัสสร คนแรงดี และ คุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธ ผู้จัดการฝ่ายโฆษณาเข้าร่วมประชุมกับคณะที่ ปรึกษา กรรมการบริหารสมาคมฯเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่แจกในวันงาน 7 มีนาคม นี้ และได้เดินทางเข้าไปดูสถานที่ๆจะจัดงานมอบรางวัล เกียรติยศ วันนักข่าว 7 มีนาคม นี้หลังจากนั้นได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์