ADS


Breaking News

สมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) ประชุมความคืบหน้าจัดทำ หนังสือพิมพ์ ฐานันดร4 และ เตรียมความพร้อมการมอบโล่วันนักข่าว 7 มีนาคม 2567

     12 ก.พ. 2567 คุณลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ นายกสมาคมสมาพันธ์นักข่าว(ประเทศไทย) คุณสรรเสริญ จันทรมณี(บรรณาธิการบริหาร) คุณดลภัทร การธราชว์(ที่ปรึกษาสมาคม ) คุณภัสสร คนแรงดี (ที่ปรึกษาสมาคม) และ คุณจิราภรณ์ ขจรศักดิ์สุเมธ(ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา)ได้มาร่วมประชุมกับคณะที่ ปรึกษา กรรมการบริหาร สมาคมฯเพื่อติดตามความคืบหน้าในส่วนงานต่างๆอาทิ การจัดทำหนังสือพิมพ์ ฐานันดร4 , เตรียมรายชื่อของผู้ใหญ่และผู้สนับสนุนที่จะมอบโล่ ,มอบหมายงานให้ทีมงานนักข่าว ช่างภาพออนไลน์ 

    และนายกฯได้มอบ power bank ให้กับที่ปรึกษา, กรรมการ ทุกท่านไว้ใช้งาน จากนั้นร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ที่ สโมสรกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์