ADS


Breaking News

เพาะกาย "สุขภาพดีวิถีไทย" มอบรถโมบายฟิตเนสที่ เกาะสมุย

เพาะกายมอบรถโมบายฟิตเนสที่โลตัส ละไม เกาะสมุย
     เพาะกายจับมือภาคีสุขภาพเกาะสมุยนำรถโมบายฟิตเนสให้บริการตามนโยบาย"สุขภาพดีวิถีไทย"
      สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยโดยโครงการ "เพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย" ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผนึกกำลังร่วมกับเทศบาลนครเกาะสมุย และมูลนิธิรวมพลคนสมุย ค่ายมวยไทยพันชิตยิมและศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม จัดพื้นที่เพื่อการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์จากรถโมบายฟิตเนส เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในอำเภอเกาะสมุยได้ออกกำลังกายให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ตามนโยบาย "สุขภาพดีวิถีไทย" 
   สำหรับพิธีส่งมอบรถโมบายฟิตเนส มีขึ้น ที่ ลานกิจกรรมการออกกำลังกายบริเวณลานหน้าศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม โดยมี นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ร่วมกับ นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายยงยุทธ พรหมเกาะ เลขาธิการมูลนิธิรวมพลคนสมุยและมิสเตอร์มาร์คัส มัสเตอร์ เจ้าของค่ายพันชิตมวยไทยยิม ได้กรุณาให้เกียรติร่วมส่งมอบรถโมบายฟิตเนสในครั้งนี้ให้แก่ ณัฐกานต์ สุภากาญจน์ ผู้จัดการสาขาศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม, จันทิรา ศิรินาวารัฐ ผู้จัดการฝ่ายพื้นที่เช่า ศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม, กฤษฎา เขาโพธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม และ วาทินี ชนะบุญ ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ศูนย์การค้าโลตัส สาขาละไม เป็นผู้รับมอบ
   การส่งมอบรถโมบายฟิตเเนส ที่ ลานกิจกรรมการออกกำลังกายของห้างโลตัส สาขาละไม ในครั้งนี้เป็นไปตามกิจกรรมในโครงการเพาะกายทุกวัยสดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดี วิถีไทยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่สอดคล้องกับเทศบาลนครเกาะสมุยและมูลนิธิรวมพลคนสมุยที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในเกาะสมุยได้เข้าถึงการออกกำลังกายเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้เกิดขึ้นกับประชาชนทุกช่วงวัย โดยในแต่ละวันจะมีกิจกรรมการออกกำลังกายทั้งการเต้นแอโรบิค การฝึกสร้างร่างกายด้วยอุปกรณ์ที่มีน้ำหนัก (weight training) และการฝึกมวยไทยเพื่อการออกกำลังกายโดยทางค่ายมวยไทยพันชิตจะจัดเจ้าหน้าที่วิทยากรมาให้คำแนะนำแก่ประชาชนผู้สนใจ ที่ ลานกิจกรรมห้างโลตัส สาขาละไม เกาะสมุยแห่งนี้ ตามนโยบาย "เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน สร้างสรรค์สุขภาพดีวิถีไทย" ของทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและเทศบาลนครเกาะสมุย