ADS


Breaking News

อว. ใช้นวัตกรรมที่นอนยางพารา บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.นราธิวาส และ จ.ยะลา

อว. ส่งมอบนวัตกรรมที่นอนยางพารา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา
     วันที่ 13 มกราคม 2567 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพารา เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนนิคมพัฒนาที่ 10 และที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มอบหมายให้ พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมส่งมอบนวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุคิริน และอำเภอระแงะ จำนวน 100 ชุด และอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด โดยนายธีรศักดิ์ สังขโชติ นายอำเภอสุคิริน และนายวิทยา อับดุลเลาะห์ ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอระแงะ เป็นผู้รับมอบเพื่อกระจายมอบแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ หลังจากนั้น จึงได้มีการประชุมหารือกับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสุคิริน เพื่อเร่งหาแนวทางสร้างที่พักอาศัยทดแทนที่ถูกน้ำท่วมต่อไป
พญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว.
นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม
     สำหรับนวัตกรรมชุดที่นอนยางพาราที่ได้นำมาส่งมอบดังกล่าว เป็นผลงานต่อยอดจากโครงการวิจัยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชน โดยใช้กรรมวิธีเติมส่วนผสมของด่างตีจนเกิดฟอง และใส่ซิงค์ออกไซด์ เพื่อทำให้ฟองที่เกิดคงรูป ทำให้ได้ที่นอนยางพาราที่สามารถระบายอากาศได้ดี มีความยืดหยุ่นสูง ไม่สะสมฝุ่น แบคทีเรีย และเชื้อโรคโครงการวิจัยนี้ดำเนินการโดยนายชาย คงแก้ว แห่ง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. เพื่อปรับปรุงการผลิตและขยายกำลังการผลิตหมอนยางพาราระดับชุมชนให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและตรงต่อความต้องการของตลาดอีกด้วย