ADS


Breaking News

แบงก์กรุงเทพ มอบหนังสือสู่ห้องสมุด ปลูกฝังเยาวชนรู้ทันรับมือปัญหาโลกเดือดจากภาวะ Climate change

แบงก์กรุงเทพ มอบหนังสือสู่ห้องสมุด รณรงค์เยาวชนเตรียมพร้อมรับมือปัญหาโลกเดือดจากภาวะ Climate change
     ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จัดพิธีส่งมอบหนังสือสู่ห้องสมุดโรงเรียน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ในปีนี้ได้มอบหนังสือภายใต้ชื่อ โครงการ“เรียนรู้จากเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ในไพรพฤกษ์ สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ได้จัดเตรียมหนังสือนิทานภาพชุด “ผองเพื่อนในป่าใหญ่” รวมมูลค่า 8 ล้านบาท ให้กับ คุณเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี อาทร เตชะธาดา  กรรมการบริหาร บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และคุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมชั้น 30 ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ (สีลม) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567
     และยังมีการแสดงโชว์จากคณะละครปู๊น ปู๊น มาเล่าเรื่อง  “งูน้อยกับการค้นพบพลังงานพลังแสงอาทิตย์”  เพื่อเป็นแนวทางให้คณะครูอาจารย์นำไปต่อยอดและบอกกล่าวกับเด็กต่อไป ภายในงานได้มีการเชิญตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆบางแห่งทั่วกรุงเทพและปริมณฑล เป็นตัวแทนเพื่อมารับมอบหนังสือ 
     ทั้งนี้การมอบหนังสือนี้นอกจากจะ ช่วยกระตุ้นเตือนให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการรับมือกับปัญหาโลกร้อนที่ทุกวันนี้ลุกลามสู่ปัญหาโลกเดือดอย่างเป็นทางการแล้ว ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันลดความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น และช่วยกันรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและการจัดการสิ่งแวดล้อม  อันเป็นสิ่งที่ควรปลูกฝังแก่ผู้คนในสังคมอย่างเร่งด่วน
     ด้าน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การที่จะทำให้สังคมเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้จะต้องทำให้เด็กที่ขาดโอกาสได้มีโอกาสเข้าถึงหนังสือ ตำรา ได้ง่ายขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะทางการอ่าน การเขียน และเสริมสร้างจินตนาการในการเรียนรู้ต่อไป ธนาคารกรุงเทพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญเหล่านี้ จึงได้ดำเนินการ "โครงการมอบหนังสือเข้าห้องสมุดเพื่อน้อง" ให้กับโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 7,000 แห่ง  เพราะธนาคารเชื่อมั่นมองเห็นคุณค่าของการให้ที่ยิ่งใหญ่ คือ การให้ความรู้ และภูมิปัญญา ที่ยั่งยืนที่สุด เปรียบเสมือนเป็นสินทรัพย์ที่มีค่า แบ่งปันกันได้อย่างไม่จำกัด และเจริญงอกงามต่อไปในอนาคตได้  
     “การมอบหนังสือเพื่อน้องปีนี้จัดเป็นปีที่ 15 แล้ว โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น ช่วยกันคัดสรรหนังสือดีมีคุณค่า มอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนอีกจำนวน 400 โรงเรียน ในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในชื่อชุด “เรียนรู้จากเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ในไพรพฤกษ์ สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” ผนวกหนังสือชุดหมีน้อยแพดดิงตัน เพื่อให้น้องๆ นักเรียน อาจารย์ได้มีหนังสือที่ดีเพียงพอต่อการศึกษาในอนาคต สมกับเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนให้สังคม และเยาวชนของเราเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ผมขอส่งต่อภารกิจ และบทบาทสำคัญช่วงต่อไปนี้ให้กับคุณครูอาจารย์บรรณารักษ์ และผู้บริหารทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ทั้งที่ร่วมงานอยู่ในระบบ Online และ ระบบ On Site ช่วยกันสานต่อส่งเสริม ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านของเยาวชนของเราให้เติบโต และเป็นกำลังของชาติต่อไป ” ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล กล่าว
     ทั้งนี้ ดร.กอบศักดิ์ มองเห็นความสำคัญของการอ่านและการพัฒนาเยาวชนจากการอ่าน โดยมองว่าต่อไปจะพัฒนาจากการมอบหนังสือเล่มไปสู่อีบุ๊กเพื่อให้กระจายเข้าสู่ชุมชนและเด็กๆได้อย่างทั่วถึงอีกด้วย
     ขณะที่ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวในฐานะ ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 400 โรงเรียนว่า ขอขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สำนักพิมพ์ ประพันธ์สาส์น จำกัด ที่เล็งเห็นคุณค่าการปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่เยาวชน โดยมอบหนังสือดีมีคุณภาพในโครงการหนังสือ "เรียนรู้จากเพื่อนสัตว์น้อยใหญ่ในไพรพฤกษ์ สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนฯ" ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 15 แล้ว
     “ดิฉันรู้สึกยินดีแทนโรงเรียน และเยาวชนที่ได้รับมอบหนังสือในครั้งนี้ด้วย ในฐานะผู้แทนด้านการศึกษา ที่มองเห็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต มองเห็นคุณค่าของการอ่านเพราะการอ่าน เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนรู้ ทั้งการเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้นอกห้องเรียน การเรียนรู้นอกโรงเรียน คือการศึกษาตลอดชีวิตนักเรียนที่มีสมรรถนะด้านการอ่าน จะส่งผลต่อการเรียนรู้เนื้อหาสาระในวิชาต่าง ๆ ได้ดี”
     นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวเพิ่มเติมว่า  เนื่องจากการอ่านทำให้พัฒนาทักษะด้านภาษา คำศัพท์การอ่าน ทำให้ได้เรียนรู้โลกกว้าง และยังช่วยสร้างจินตนาการ สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการอ่านไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมประเทศต่อไป ห้องสมุดเป็นหัวใจของโรงเรียน เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ เป็นที่ที่ส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรหนังสือและสื่อในห้องสมุด นำนักเรียนไปสู่ประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งมีทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการ สร้างความตระหนักและเข้าใจในสังคม วัฒนธรรมที่หลากหลาย
     ติดตามกิจกรรมดีๆ เพื่อพัฒนาการอ่านการเขียนอย่างต่อเนื่อง ได้ที่ www.praphansarn.com หรือแฟนเพจเฟซบุ๊ก praphansarn.com