ADS


Breaking News

วช.แถลงใหญ่ วันนักประดิษฐ์ และ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67 อลัง 2-6 ก.พ.นี้ ที่ ฮอลล์ 100-102 ไบเทค บางนา

วช.เปิดบ้านแถลงข่าว วันนักประดิษฐ์ และ รางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2567

วช. เตรียมนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ กว่า 1,000 ผลงาน จัดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ ในงาน วันนักประดิษฐ์ 2567 2-6 ก.พ.นี้ ที่ ฮอลล์ 100-102 ไบเทค บางนา

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ พร้อมการจัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567” Thailand Inventors’ Day 2024 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 25 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ การทูลเกล้าฯถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” โดยในปีนี้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นจากนักประดิษฐ์ไทยและนานาชาติ ส่งผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงาน ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ อีเวนท์ ฮอลล์ 100-102  ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า “งานวันนักประดิษฐ์ 2567” ในปีนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนำประเทศ” ถือได้ว่าเป็นเวทีระดับชาติที่ยิ่งใหญ่เวทีหนึ่ง ที่เปิดโอกาสให้ผลงานด้านการประดิษฐ์คิดค้นของคนไทย ได้รับการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนในวงกว้าง อีกทั้งยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการประดิษฐ์คิดค้น การวิจัย และนวัตกรรม ระหว่างนักประดิษฐ์ไทย อันจะเป็นผลให้เกิดแรงจูงใจแก่เยาวชนและนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ ซึ่งยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและความเป็นเอกภาพ ทำให้เกิดการขับเคลื่อนที่รวดเร็ว เชื่อมโยง และสอดคล้องกันอย่างเป็นระบบนี้จะสามารถยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขัน สู่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับนักประดิษฐ์และนักวิจัยไทย ให้เดินหน้าสู่เวทีระดับนานาชาติต่อไป และภายในงานปีนี้จะจัดให้มีพิธีมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติสาขาต่างๆ ที่สร้างผลงานอันทรงคุณค่าและมีคุณประโยชน์ทั้งทางด้านวิชาการ วิทยาการและการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีแก่เหล่านักประดิษฐ์และนักวิจัยต่อไป

     ภายในการจัดงานปีนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการ “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ นิทรรศการผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลจากนานาชาติ นิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์ นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่า และนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์สู่การใช้ประโยชน์ 6 กลุ่มเรื่อง ประกอบด้วย ด้านความมั่นคง ด้านเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ นวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตลอดทุกช่วงวัย สังคมผู้สูงวัยและผู้พิการ เป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ นวัตกรรมสีเขียว เป็นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

     มหกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ นิทรรศการการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมจากหน่วยงานและองค์กรต่างประเทศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ โครงการ Bangkok International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (IPITEx) การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับเยาวชน โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2024: I – New Gen Award 2024

     สำหรับผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ เครื่องสกัดเทอร์ปีนและน้ำมันหอมระเหยแบบเคลื่อนที่จากสมุนไพรดอกไม้หอมไทยโดยใช้เทคโนโลยีก๊าซตัวทำลายควบแน่นที่อุณหภูมิและแรงดันต่ำเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตยาแพทย์แผนไทยและเวชสำอาง รางวัลระดับดีมาก สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ได้แก่ นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าทอง สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้แก่ โอ้โกลด์ฟอร์ไลฟ์ : แพลตฟอร์มเทคโนโลยีอุบัติใหม่ของนาโนไฮบริดทองคำด้วยการทำงานหลากหลายฟังก์ชันเป็นตัวนำส่งนาโนอัจริยะสำหรับระบบนำส่งยาต้านมะเร็งอย่างทรงประสิทธิภาพ รางวัลระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ได้แก่ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคใบด่างมันสำปะหลังและการประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังและจัดการควบคุมโรคอย่างเป็นรูปธรรม รางวัลระดับดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ได้แก่ อุปกรณ์ฝึกการทำงานของแบนแบบฝึกแขนสองข้าง ผ่านกลไกสะท้อน แบบสมมาตรสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : Arm Booster  รางวัลระดับดีมาก สาขาปรัชญา ได้แก่ WaG MuS ทรายจากเปลือกหอยแมลงภู่ สำหรับชุดกิจกรรมเล่นทราย นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นไทยและนานาชาติ ร่วมจัดแสดงในงาน กว่า 1,000 ผลงาน

    วช. ขอเชิญชวนประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ลงทะเบียนเข้าร่วมชมงาน และสำรองสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสัมมนา ในหัวข้อการประชุมที่จะจัดขึ้น ภายใน งานวันนักประดิษฐ์ 2567 Thailand Inventors’ Day 2024 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://inventorsdayregis.com หรือสแกน QR-Code ดังที่ปรากฏตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป