ADS


Breaking News

ศุลกากรไทย ร่วมหารือทวิภาคี การสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติ กับศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง

ศุลกากรไทย ร่วมหารือทวิภาคี การสกัดกั้นยาเสพติดข้ามชาติ กับศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง
     เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และนายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ร้อยตรี เสนิส พัฒนศิริ กงสุล (ฝ่ายศุลกากร) นายถวัลย์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการกองสืบสวนและปราบปราม พร้อมคณะ ร่วมหารือทวิภาคีด้านการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า – ส่งออก ยาเสพติด กับ Ms. Louise Ho อธิบดีกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง ณ สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
     นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร เปิดเผยว่า กรมศุลกากรไทยได้ให้ความสำคัญและเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำยาเสพติดนำเข้าและส่งออกราชอาณาจักร ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับศุลกากรประเทศต่างๆ มาโดยตลอด สำหรับในการหารือทวิภาคี ระหว่างกรมศุลกากรกับกรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง เกี่ยวกับการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า – ส่งออกยาเสพติด ในครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสริมสร้างการสื่อสารและเสริมสร้างความร่วมมือ ในการต่อสู้กับการค้ายาเสพติดข้ามแดนและการลักลอบขนยาเสพติดประเภทต่างๆ รวมถึงการเสริมสร้างการฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ ของทั้งสองฝ่าย  นอกจากนี้ กรมศุลกากรและสรรพสามิตแห่งเมืองฮ่องกง ในฐานะ Regional Dog Training Centre ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การศุลกากรโลก (WCO) ให้เป็นศูนย์ฝึกสุนัขระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ WCO  จะให้การสนับสนุน การฝึกสุนัขอย่างมืออาชีพแก่สมาชิก ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ WCO  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดังกล่าว  จึงยินดีที่จะให้การสนับสนุนการฝึกสุนัขของศูนย์ K-9 ของศุลกากรไทย เพื่อให้การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่พร้อมสุนัข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นำไปสู่การป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสร้างความมั่นคงในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก ต่อไป
     อธิบดีกรมศุลกากร  กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมทวิภาคีที่ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ โดยได้รับสัมพันธภาพอันดีและจะนำไปสู่การปฏิบัติงานร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพ ในครั้งนี้ ได้รับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จากสื่อของรัฐบาลเมืองฮ่องกง  และ Facebook  Hong Kong Customs และ website, Hong Kong  ด้วย