ADS


Breaking News

วว. + พันธมิตรขับเคลื่อนการทดสอบความปลอดภัย/ทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิก พร้อมร่วมในพิธีเปิดงาน LAB BIO CHEM International 2023

วว. ผลึกกำลังพันธมิตรขับเคลื่อนการทดสอบความปลอดภัย/ทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิก พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LAB BIO CHEM  International 2023
     นายสายันต์ ตันพานิช ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นางศิรินันท์  ทับทิมเทศ  ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในฐานะผู้แทน วว. ร่วมกับพันธมิตร 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล  ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท ซีดีไอพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “พันธมิตรการทดสอบความปลอดภัยและทดสอบประสิทธิภาพประสิทธิผลผลิตภัณฑ์ระดับก่อนคลินิก” Thailand OECD GLP/Non-OECD GLP Preclinical Testing Network (TOPT) เพื่อเป็นหน่วยงานกลางของประเทศในการเชื่อมต่อกับ Test Facility (TF) ทั่วประเทศ ผลักดันงานทดสอบ วิจัย ระดับก่อนคลินิกสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ ที่สนับสนุนและสร้างมูลค่าทางตรงและทางอ้อม เพื่อยกระดับความสามารถ TF และบุคลากร ทั้งชนิดในการทดสอบ และชนิดของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ส่งตรวจ (Sponsor) รวมถึงการนำ Sponsor จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศในการส่งต่อให้ TF เพื่อการรวมกลุ่มของ TF ภายใต้เครือข่าย TOPT เป็นการเพิ่มทัศนวิสัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Sponsor ซึ่งเป็นการแบ่งปันทรัพยากรระหว่าง TF เพื่อนำมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อสร้างเครือข่ายในระดับนานาชาติต่อไป ในการนี้ ดร.วดี วิชัยดิษฐ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ทดสอบมาตรวิทยา วว. และบุคลากร วว. ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี  ในวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ เวทีกลางบริเวณ LAB & Bio Square ฮอลล์ EN 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ 
      ในโอกาสเดียวกันนี้ คณะผู้บริหารและบุคลากร วว. ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องมือสำหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ งาน Bio Asia Pacific งานแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านชีววิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์สมัยใหม่ และงาน Future CHEM INTERNATIONAL งานแสดงนวัตกรรมทางเคมีเพื่ออุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งจัดโดย วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค ร่วมกับสมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STTA) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)  โดย วว. ได้นำผลงานด้านบริการอุตสาหกรรมเบ็ดเสร็จครบวงจร “TISTR Total  Solution” ร่วมจัดนิทรรศการพร้อมให้คำแนะนำปรึกษา และรับโจทย์จากผู้ประกอบการ ณ บูธ 4B08 
     สำหรับงาน Thailand LAB INTERNATIONAL , Bio Asia Pacific และ Future CHEM INTERNATIONAL จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ฮอลล์ 102- 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ