ADS


Breaking News

เฮ! เด็กไทย คว้าเหรียญทอง โดรนขนส่งสัมภาระด้วยระบบ 4G/5G บนเวทีนานาชาติ WorldInvent TM 22+23 ที่สิงคโปร์

เด็กไทย สร้างชื่อคว้าเหรียญทอง โดรนขนส่งสัมภาระด้วยระบบ 4G/5G บนเวทีนานาชาติ WorldInvent TM 22+23 ที่สิงคโปร์

    นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำผลงาน โดรนขนส่งสัมภาระด้วยระบบ 4G/5G คว้ารางวัล Technical Vocational Training Corporation จากราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Innovation Award Winner) โดยเป็นผลงานของเด็กไทย ได้แก่ นายอภิลักษณ์ สุรเกียรติสมบัติ และ นายพงศภัค เสนาภักดิ์ จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ โดยการสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำคณะนักประดิษฐ์และนักวิจัยนำผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน WorldInvent TM 22+23 Singapore International Invention Show ระหว่างวันที่ 4 – 6 กันยายน 2566 ณ D’ Marquee, Downtown East ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

     งาน WorldInvent TM 22+23 Singapore International Invention Show (WoSG) เป็นงานประกวดและนำเสนอผลงานของนักประดิษฐ์นานาชาติซึ่งจัดขึ้นโดย Innovation Design & Entrepreneurship Association (IDEA) หน่วยงานนานาชาติด้านการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม โดยมี วช. เป็นหน่วยงานของไทยในการคัดกรองและนำเสนอชื่อผลงานประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม (Exclusive Agency) เพื่อเข้าร่วมประกวดในเวที WoSG ซึ่ง WoSG เป็นเวทีที่ได้รับการตอบรับจากนักประดิษฐ์ นักวิจัย นักลงทุน และนักวิชาการจากนานาประเทศ โดยการจัดงานในปีนี้มีการจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมกว่า 300 ผลงาน ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ จากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 20 ประเทศ อาทิ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ราชอาณาจักรโมรอคโค สาธารณรัฐประชาชนจีน สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รัฐกาตาร์ สาธารณรัฐจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย


สำหรับงานในปี 2023 นี้ วช. ได้นำประดิษฐกรรม ผลงานวิจัย และนวัตกรรมจากประเทศไทยมาร่วมนำเสนอในงาน “WorldInvent TM 22+23 Singapore International Invention Show” เพื่อประกวดแข่งขันในกลุ่มเรื่องต่างๆ ได้แก่

• AgriTech

• Chemical

• EduTech

• Electronics & Mechatronics

• GreenTech & CleanTech

• HealthTech & SilverTech

• Manufacturing & Mechanical Engineering

• Product Design


รศ.นพ.ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช โรงพยาบาลศิริราช

พร้อมด้วย ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, และ Mr. Chan Wai Zhong แห่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทีมศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ได้นำผลงาน “ยานพาหนะสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางรังสี” รถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ศิริราช หรือ “Siriraj Mobile Stroke Unit – Stroke One Stop” คว้า 2 รางวัล ประกอบไปด้วย

- รางวัล “Gold Medal Award” หรือ รางวัลเหรียญทอง ด้านผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

- รางวัล “World Champion Innovation” หรือ รางวัลนวัตกรรมชนะเลิศระดับโลก


สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล Special Prize on stage จากองค์กรนานาชาติ อีก 4 ผลงาน ได้แก่


– ผลงานเรื่อง “โดรนขนส่งสัมภาระด้วยระบบ 4G/5G” โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล, นายอภิลักษณ์ สุรเกียรติสมบัติ และนายพงศภัค เสนาภักดิ์ จากสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับรางวัลจาก Technical Vocational Training Corporation ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย (Innovation Award Winner)


– ผลงานเรื่อง “เพื่อนใจในจักรวาลนิรมิต” โดยนางสาวพณิดา โยมะบุตร และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลจาก Innovation Design & Entrepreneurship Association สิงคโปร์ (Future Technology Excellence Award)


– ผลงานเรื่อง “นาโนชีท®: ระบบนำส่งสารจากวัสดุย่อยสลายได้ทางชีวภาพรูปแบบใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” โดย นางสาวพัชรภัค สุริวงศ์ และคณะ จากบริษัท นาโนยีน จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาก Innovation Design & Entrepreneurship Association สิงคโปร์ (Most Disruptive Startup Award)


– ผลงานเรื่อง “ไฮบริดชัวร์: เทคโนโลยีการตรวจ ความบริสุทธิ์เมล็ดพันธุ์ลูกผสมด้วย ดีเอ็นเออย่างรวดเร็วและแม่นยำ” โดย ดร.วิรัลดา ภูตะคาม และคณะ จาก ศูนย์โอมิกส์แห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้รับรางวัลจาก Innovation Design & Entrepreneurship Association สิงคโปร์ (Best ASEAN Award)และในเวที WoSG ผลงานของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยได้คว้าเหรียญรางวัลในระดับต่างๆ ดังนี้

-เหรียญทอง 10 ผลงาน

-เหรียญเงิน 8 ผลงาน

-เหรียญทองแดง 5 ผลงาน

พร้อมด้วย Special Prize จากประเทศต่างๆ


สำหรับ 16 หน่วยงานจากประเทศไทยที่ร่วมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการคว้ารางวัลในเวที WorldInvent Singapore 22+23 (WoSG) ได้แก่

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• มหาวิทยาลัยบูรพา

• มหาวิทยาลัยมหิดล

• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

• สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

• โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

• โรงเรียนสายปัญญารังสิต

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• บริษัท เซน อินโนเวชั่น กรุ๊ป จำกัด

• สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ