ADS


Breaking News

มูลนิธิเอเชีย เปิดใหญ่ Let’s Read and Play โครงการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเด็กปฐมวัย สู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต

มูลนิธิเอเชีย เปิดตัวโครงการ Let’s Read and Play ปลูกฝังนิสัยรักการอ่านเด็กปฐมวัย สู่การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 
     เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา) กรุงเทพฯ - มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย เปิดตัว “โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” และเทศกาลรักการอ่านผ่านนิทานและการเล่น (Let’s Read and Play’s Reading Festival) ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของนิทาน กิจกรรมการอ่านและเล่น ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญสำหรับเติมเต็มพัฒนาการ และการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยในประเทศไทย ทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการรู้หนังสือและทักษะทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย สร้างความพร้อมให้เด็กก่อนเข้าสู่การเรียนในระดับประถมศึกษา ช่วยสร้างความสุขความมั่นใจสัมพันธภาพที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครอบครัว โรงเรียนและชุมชนให้แน่นแฟ้น ซึ่งเป็นการสานต่อความสำเร็จจากโครงการ Let’s Read ที่เกิดขึ้นโดยมูลนิธิเอเชีย ตั้งแต่ปี 2559
     นายโทมัส พาร์ค ผู้แทนมูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการ Let’s Read and Play (ประเทศไทย)” เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนของบริษัท โนมูระ สิงคโปร์ จำกัด (Nomura Singapore Limited) เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการอ่านในระดับโรงเรียนและระดับครัวเรือน กระตุ้นให้พ่อแม่ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลร่วมเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้ของเด็ก ผลักดันให้เด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่แท้จริง นับเป็น การสานต่อความสำเร็จจากโครงการด้านการศึกษาของมูลนิธิเอเชีย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยในประเทศไทยให้ยั่งยืน”
     ด้าน น.ส.วรจรรย์ เนียมทรัพย์ ผู้จัดการโครงการ Let’s Read and Play มูลนิธิเอเชีย ประเทศไทย กล่าวว่า “โครงการฯ ได้ดำเนินงานนำร่องที่ รร.ฤทธิยะวรรณาลัย (ประถมศึกษา) โดยมี รศ.ดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยและคณะนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เป็นผู้คัดเลือกหนังสือนิทานภาษาไทยจากห้องสมุดนิทานดิจิทัล  Let’s Read  จำนวน 64 เรื่อง ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 ของประเทศไทย มาออกแบบเป็นหลักสูตรและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ที่โรงเรียน 32 สัปดาห์ที่เชื่อมโยงกับหน่วยการเรียนรู้ที่ครูจัดกิจกรรมในชั้นเรียน เหมือนกับที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้ใช้เวลาในอ่านนิทานและทำกิจกรรมกับลูกที่บ้าน มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้ผู้ปกครอง 10 ครั้ง ทุกเดือนตลอดปีการศึกษา ภายใต้การดำเนินการของบุคลากรครูปฐมวัยผู้นำกิจกรรมการเรียนรู้ และผู้ช่วยจำนวน 16 คน ที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นให้สามารถจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย โดยโครงการฯ นี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้เด็กสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวรอบตัว  ได้แง่คิดและความหลากหลายจากนิทานนานาชาติจากทุกมุมโลก มีการพัฒนาการรู้หนังสือผ่านแนวคิดสมดุลทั้งภาษาธรรมชาติและการอ่านออกเสียง เด็กจะได้พัฒนาทักษะทางภาษา การเข้าใจเรื่องราว การรู้จักพยัญ ชนะและการออกเสียง รู้จักคำศัพท์ใหม่ที่เชื่อมต่อไปกับความสามารถในการเริ่มต้นการอ่านและการเขียนตามวัย การส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สะเต็มสู่สตีมศึกษาผ่านการต่อยอดกิจกรรมที่หลากหลายจากนิทาน นับเป็นการเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ที่โรงเรียนและที่บ้านผ่านนิทานที่มีเรื่องราวสนุกสนาน ไปพร้อมกับที่จะได้มีช่วงเวลาคุณภาพภายในครอบครัว โดยโครงการนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจาก ดร.วีรภัทร์ สุขศิริ และคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล ได้รวบรวมข้อมูลพัฒนาการของเด็กตั้งแต่ก่อนเริ่มต้น จนถึงสิ้น สุดโครงการเพื่อนำไปวิเคราะห์วิจัย จัดทำรายงานการประเมินผลด้านการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กปฐม วัย เพื่อนำไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พิจารณาใช้ขยายผลต่อไป” 
     ดร.พวงผกา แสงเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวว่า “ทางสำนักการศึกษา กรุงเทพมหา นคร ได้คัดเลือก รร.ฤทธิยะวรรณาลัย เป็นโรงเรียนนำร่องในการจัดทำโครงการฯ ด้วยเห็นความสำคัญในการสร้างพื้นฐานการรู้หนังสือ และทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยโดยผ่าน การอ่านนิทานการเล่น การทำกิจกรรมหลากหลาย และส่งเสริมให้ผู้ปกครองช่วยเหลือดูแลและสนับสนุนการอ่านของเด็กพร้อมกับทำกิจกรรมร่วมกับเด็กที่บ้าน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของครอบครัว โดยผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้รู้หนังสือ รักการอ่านและมีทักษะทางคณิตศาสตร์ หนังสือนิทาน และกิจกรรมต่อยอด ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญที่เสริมสร้างให้เด็กมีนิสัยรักการอ่าน การรู้หนังสือ และการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยมีครูปฐมวัยเป็นผู้จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่โรงเรียน และผู้ปกครองช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการทำกิจกรรมที่บ้านร่วมกับลูกด้วยความรัก ความอบอุ่น และหวังว่าโครงการฯ นี้จะมีการขยายผลไปสู่โรงเรียนอื่นๆ ในอนาคต”
     โดยภายในงานได้มี พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เดินทางมาเป็นประธาน และจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ “สภาพแวดล้อมแบบไหนที่สร้างเด็กไทยให้เป็นหนูน้อยนักอ่าน?”, การสาธิตกิจกรรม Let’s Read and Play และกิจกรรม “ผจญภัย 7 ด่าน กับผองเพื่อนในป่าใหญ่” โดยผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Let’s Read ซึ่งเป็นห้องสมุดนิทานดิจิทัล จาก Google Play ในแอนดรอยด์ และ App Store ในระบบ IOS ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งภายในจะมีนิทานให้เยาวชนได้อ่านมากกว่า 10,000 เรื่อง จาก 59 ภาษา สอบถามรายละเอียด โทร. 062-7341267 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป