ADS


Breaking News

วช. ส่ง ส.กีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ใช้เทคโนโลยีโดรนเกษตร 4G ระบบอัตโนมัติ ช่วยเกษตรกรพื้นที่สูง บนโครงการร้อยใจรักษ์ เพิ่มคุณภาพการผลิต

วช. หนุน ส.กีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำเทคโนโลยีโดรนเกษตร 4G 
ระบบอัตโนมัติ ช่วยเกษตรกรพื้นที่สูง ในโครงการร้อยใจรักษ์ เพิ่มคุณภาพการผลิต
วันที่ 9 มิถุนายน 2566  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติขับเคลื่อนระยะไกลเพื่อประยุกต์ใช้งานการพัฒนาการเกษตรพื้นที่สูงแบบยั่งยืน (โดรนเกษตร 4G ระบบอัตโนมัติ หรือ อากาศยานไร้คนขับ) โดยมี นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ หัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยเกษตรกรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ให้การต้อนรับ ณ พื้นที่ในโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงราย 
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ภายใต้กระทรวง อว. ได้สนับสนุนให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ นำเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาพื้นที่สูง มาช่วยระบบการผลิตตามโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ที่มีพื้นที่การเกษตรในพื้นที่สูงหลายหมื่นไร่ ซึ่งมีความต้องการเทคโนโลยีในด้านการให้ปุ๋ย การใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพืช โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ การให้ความรู้ในด้านเทคโนโลยี การมีสถานีควบคุมโดรนเพื่อการเกษตร การฝึกผู้นำเกษตรกรและเกษตรกรเป็นนักบินโดรนการเกษตร การจัดระบบการใช้โดรนที่ครอบคลุมความต้องการและความเหมาะสมของพื้นที่ ระบบการบริหารงานของกลุ่มเกษตรกรพื้นที่สูงการดูแลและซ่อมบำรุงเทคโนโลยีโดรน ทั้งนี้ การดำเนินการในช่วงที่ผ่านมา เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความยั่งยืนในการเกษตรพื้นที่สูง และได้รับการตอบรับในเทคโนโลยีและประสิทธิภาพที่เกิดขึ้น
     นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ กล่าวว่า สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ได้รับการสนับสนุนทุนจาก วช. ในการดำเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเพื่อประยุกต์ใช้งานการพัฒนาพื้นที่สูง ซึ่งโครงการนี้ได้นำเอาเทคโนโลยีโดรนระบบอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ในการใช้งานในพื้นที่สูง โดยสมาคมฯ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และชาวบ้านในพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ในการพัฒนาแปลงเกษตรพื้นที่สูง ทำให้เกิดการลดต้นทุนในการลงพื้นที่โดยการใช้โดรนทำหน้าที่แทนมนุษย์และยังเข้าถึงพื้นที่ที่มนุษย์เข้าถึงได้ยาก อีกทั้งการใช้โดรนยังช่วยในการทำเกษตรอินทรีย์และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปนเปื้อนสารพิษต่าง ๆ ทั้งในผลผลิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย และสมาคมฯ มีแผนในการขยายผลความสำเร็จของโครงการฯ ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป
นายณรงค์ อภิชัย ประธานสายปฏิบัติการงานพัฒนา มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  
นาย ธีรวัติ ศรีประโชติ จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  ตำแหน่งครูฝึกสอนของสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
     การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับชมการสาธิตการสร้างและการใช้งานโดรนเกษตรจากเจ้าหน้าที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และชาวบ้านในพื้นที่ ที่เข้าร่วมโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงราย นอกจากนี้ ยังได้ชมการนำโดรนเกษตรกรไปใช้งานในแปลงเกษตรพื้นที่สูง อาทิ แปลงข้าว สวนลิ้นจี่ สวนส้ม และสวนแมคคาเดเมีย ด้วย