ADS


Breaking News

วช.เชิญร่วมฟังเสวนา "ขับเคลื่อนแรงงานสูงวัย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"ในรูปแบบ Video Conference 11 พค.นี้

วช.ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา "ขับเคลื่อนแรงงานสูงวัย ด้วยวิจัยและนวัตกรรม"
🔹วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566
เวลา 09.00 - 12.00 น.


     กล่าวเปิดการเสวนา โดย
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     ผู้ดำเนินการเสวนา โดย
นพ.ภูษิต ประคองสาย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

     ผู้ร่วมเสวนา "รับรู้ รับทราบ แรงงานผู้สูงอายุไทย"
รศ. ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

     "ความต้องการ... การเข้าสู่แรงงานของผู้สูงวัย"
คุณสุมิตรา วงภักดี
บริษัท เทอร่า มีเดีย แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

     "บทบาทภาครัฐ ด้านแรงงานผู้สูงวัย"
คุณอาภา รัตนพิทักษ์
กรมกิจการผู้สูงอายุ

     "นโยบายและกลไกขับเคลื่อนการทำงานของผู้สูงวัย"
ผศ. ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
     🔹จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

     🔹ในรูปแบบ Video Conference ผ่านโปรแกรม Zoom และ Facebook live : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzXUyFl30s5t0K5TIPjTAAbbT3s-8a2IgafYX1tKbWJnGfWw/viewform

#วช #อว #แรงงานสูงวัย