ADS


Breaking News

ซินโครตรอน เจ๋ง! คว้ารางวัล “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่” มุ่งยกระดับผลงานสู่อุตสาหกรรม

นักวิทย์ซินโครตรอน “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่” ตั้งเป้าพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 
     ดร.พินิจ กิจขุนทด นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) รับรางวัล “นักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่” ตั้งเป้าพัฒนาวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงสู่การใช้งานได้จริงในภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากองค์ความรู้ที่สร้างมาเกือบทศวรรษ
     อุบลราชธานี - ดร.พินิจ กิจขุนทด หัวหน้าฝ่ายวิจัยและประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอน เข้ารับรางวัลนักวิจัยวัสดุรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี 2565 จากผลงานศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาเทคนิค และการศึกษาโครงสร้างของวัสดุขั้นสูงด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังเอกซ์ (XAS) จากแสงซินโครตรอน ภายในการประชุมวิชาการนานาชาติสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย ครั้งที่ 4 (MRS-Thailand 2023) ซึ่งจัดโดยสมาคมวิจัยวัสดุประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค.66 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
     “ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้ต้องขอบคุณครอบครัว ทีมวิจัยที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตอน และสมาชิกวิจัยทุกท่านที่ได้ร่วมการวิจัยกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี ในการวิจัยการใช้แสงซินโครตอนวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุขั้นสูง จนทำให้ได้รับผลงานวิจัยจำนวนมาก และก็ได้รับผลงานที่มีคุณภาพสูงซึ่งทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติครั้งนี้ครับ” ดร.พินิจ กิจขุนทด กล่าว
     ดร.พินิจ กิจขุนทด และทีมวิจัยได้พัฒนาเทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์สำหรับศึกษาโครงสร้างของวัสดุหน้าที่พิเศษขั้นสูงต่างๆ เช่น ตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับแบตเตอรี่ เพื่อพัฒนานวัตกรรมต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้งานจริงทางอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาและค้นคว้ามาเป็นเวลาเกือบทศวรรษ ให้สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจมูลค่าได้ต่อไปในอนาคต