ADS


Breaking News

วช.ขอเชิญร่วมรับชมการแถลงข่าว"โมเดลสวนลดฝุ่น และ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5"

แถลงข่าว โมเดลสวนลดฝุ่น และ เฝ้าระวังฝุ่น PM 2.5 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อร่วมสร้างโมเดลสวนลดฝุ่น PM2.5 และการเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5 ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ วช.

     รูปแบบ Onsite* ณ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ชั้น 1 อาคาร วช. 8
     รูปแบบ Online* ผ่าน NRCT Facebook 

     11.00น. เปิดงานแถลงข่าว 
“โมเดลสวนลดฝุ่น PM2.5 และเฝ้าระวังฝุ่น PM2.5” 
โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง  
ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

     การติดตามและเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 กับ AQIC 
โดย ดร.ภูชีวันท์ สุริยะวงศ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     การจัดภูมิทัศน์พรรณไม้ลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และรองศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
     12.00 น. เยี่ยมชม
สวน “ภูมิทัศน์พรรณไม้ลดฝุ่น PM2.5” ณ วช.