ADS


Breaking News

ซินโครตรอน ผนึก สจล. ยกระดับเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคมุ่งสู่ภาคอุตสาหกรรม

ซินโครตรอนจับมือ สจล. พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคมุ่งหน้าสู่อุตสาหกรรม

     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม (อว.) จับมือ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สร้างความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค งานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอน พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์สู่ภาคอุตสาหกรรม  

     กรุงเทพมหานคร – รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กล่าวว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีข้อตกลงที่จะร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค งานวิจัยและนวัตกรรม โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีดังกล่าว สู่การประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งร่วมพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้อง และร่วมสร้างความร่วมมือเครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน” 

     “สถาบันฯ มีพันธกิจในการวิจัย ให้บริการส่งเสริมและถ่ายทอดการเรียนรู้เทคโนโลยีแสงซินโครตรอน และการใช้ประโยชน์นำไปสู่การยกระดับ และพัฒนางานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สอดคล้อง “กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม” ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย ให้เป็นฐานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดด โดยสถาบันฯ และ สจล.มีเจตนารมณ์ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ จึงนำมาสู่บันทึกข้อตกลงฉบับนี้” รศ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์ กล่าว 

     “ต้องขอบคุณวิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง ที่ริเริ่มให้เราทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันในการพัฒนางานวิจัยร่วมกัน ซึ่งเราพร้อมร่วมมือกันเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและบุคลากร ตามวัตถุประสงค์ เราจะช่วยกันพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การต่อยอดนำไปใช้ประโยชน์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกัน” รศ.ดร.คมสัน มาลีสี รักษาการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าว

     ทั้งนี้ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ