ADS


Breaking News

ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) กลุ่มโอเพ่นแชท ร่วมงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 จัดกิจกรรมนันทนาการ

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 โดย ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) กลุ่มโอเพ่นแชท เข้าร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ
นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) กลุ่มโอเพ่นแชท และ รองประธานฝ่ายนันทนาการฯ " วันคนพิการ ปี 2565 ครั้งที่ 53 "
     งานวันคนพิการ จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ทางด้านการป้องกันความพิการ และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ รวมทั้งเพื่อให้คนพิการได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ และ การดำเนินชีวิตในสังคมอย่างเหมาะสม และทำประโยชน์แก่สังคมได้ไม่แพ้คนปกติ  
     ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชน กรุงเทพมหานคร  (ไทย-ญี่ปุ่น)  ดินแดง / วันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2565  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 53 ประจำปี  2565 โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในหัวข้อ  “ คนพิการเทิดไท้ ถวายพระพรชัย 90 พรรษา สมเด็จพระพันปีหลวงในดวงใจ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง, สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานอาหารกลางวันเลี้ยงคนพิการและประชาชน  ที่มาร่วมงานประมาณ 5,000 คน โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ  ประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี 
     นางมนัสวี  พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) กลุ่มโอเพ่นแชท และ รองประธานฝ่ายนันทนาการฯ " วันคนพิการ ปี 2565  ครั้งที่ 53 " กล่าวว่า.. รู้สึกยินดีที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานกับสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ในการจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่  53 โดย ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) กลุ่มโอเพ่นแชท ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ 4 บูธกิจกรรม พร้อมทั้งนำสมาชิกและวิทยากร รวม 50 ท่าน เข้าร่วมจัดกิรรมต่างๆ ให้กับผู้พิการ และจัดเกมส์ให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนมีส่วนร่วม สนุกสนาน และ รับรางวัลต่างๆ กลับบ้านค่ะ 
     กิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ได้แก่..
- การประกาศเกียรติคุณบุคคลพิการตัวอย่าง
- การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการป้องกันความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
- การประกวดเรียงความ
- การแสดงความสามารถของคนพิการ
- การสาธิตการฝึกอาชีพและการประกอบอาชีพคนพิการ
- การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
- การจัดนัดพบแรงงานคนพิการ
- การจัดกิจกรรมนันทนาการ
- การแจกของขวัญแก่คนพิการ
- การให้บริการด้านการปฐมพยาบาล
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคในราคาถูก
- การจัดหารายได้เพื่อสมทบทุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ  ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- การแสดงของนักแสดง  ศิลปินจากค่ายต่างๆ และจากกรมดุริยางค์ทหารบก ทหารเรือ  ทหารอากาศ  และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

     สำหรับ “ ดอกแก้วกัลยา ”  ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานชื่อว่า  “ ดอกแก้วกัลยา ”  และพระราชทานพระอนุญาตให้ใช้เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของคนพิการ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คนพิการ  องค์กรของคนพิการ  และมีพระดำรัสให้ฝึกอบรมคนพิการให้ประดิษฐ์  “ ดอกแก้วกัลยา ”  ด้วยตนเอง เพื่อเป็นอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา มีหลายรูปแบบ เช่น การจัดกระเช้า  ตะกร้า  แจกัน  ช่อติดเสื้อ  สมุดโน้ต  ปากกา  ยาหม่อง  พิมเสน  แม๊กเน็ต  พานพุ่ม ซึ่งผลิตโดยคนพิการ รายได้จากการจำหน่ายนำไปสมทบกองทุนดอกแก้วกัลยา  สำหรับเป็นทุนสนับสนุนและช่วยเหลือในการส่งเสริมและพัฒนาคนพิการในด้านต่างๆ เช่น ด้านอาชีพ การศึกษา การป้องกันความพิการ และ การฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น  
     ท่านที่สนใจสามารถสั่งซื้อดอกแก้วกัลยาได้ที่  สำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ  สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ   ถนนเทอดดำริ  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  10300  โทรศัพท์  0 – 2241 – 2841,  0 – 2241 – 5125 ...