ADS


Breaking News

ชัยพัฒนาแฟร์ ชู “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” มูลนิธิชัยพัฒนา ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม ส่งแรงบันดาลใจจัดโครงการพัฒนาทั่วไทย 4 ภาค น้อมนำพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน วันนี้ – 5 ธ.ค. ศกนี้

มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ ไอคอนสยาม เมืองสุขสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” สร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการพัฒนาทั่วไทย 4 ภาค สืบสานโครงการในพระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธ.ค. ศกนี้

     ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายก กิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อน้อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ เมืองสุขสยาม  ชั้น G ศูนย์การค้า ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร สำหรับงาน "ชัยพัฒนาแฟร์" ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้แก่ สำนักงาน คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัทข้าว หงษ์ทอง ร่วมกันสืบสาน ต่อยอด จัดงานในครั้งนี้ โดยเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการดำเนินงาน 9 ด้าน ชัยชนะแห่งการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัย ธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และโครงการภัทรพัฒน์ เพื่อสร้างการรับรู้ เรียนรู้ โครงการใน พระราชดำริ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ ผ่านโครงการนับร้อยนับพันสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อสืบสานโครงการใน พระราชดำริให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ต่อยอดให้คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ทั้งคนไทยและ นักท่องเที่ยวต่างชาติ ตลอดจนผู้ประกอบการผลิตผลจาการพัฒนาของโครงการ และคนรุ่นใหม่ โดยกำหนดจัด ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 - 5 ธันวาคม 2555 ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน เปิดงาน

     วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ณ เมืองสุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม  กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารโครงการสุขสยาม ผู้บริหารไอคอนสยาม และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมในพิธีดังกล่าว
ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม จัดงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ภายใต้แนวคิด “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวการดำเนินงาน 9 ด้าน สู่ชัยชนะแห่งการพัฒนา ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงภัยธรรมชาติ ด้านพลังงานทดแทน ด้านสาธารณสุข ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านการศึกษา ด้านสังคมและวัฒนธรรม และโครงการภัทรพัฒน์ เพื่อสร้างการรับรู้ – เรียนรู้ และความเข้าใจในโครงการพระราชดำริ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต
โดยทุกวันของการจัดงาน จะมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตผลจากการพัฒนาผ่านโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการพระราชดำริ อีกทั้งได้มีการจัดเวทีเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนา ใน 9 หัวข้อ ตามงานพัฒนา 9 ด้าน เพื่อก้าวสู่ชัยชนะแห่งการพัฒนาโดยมีดารานักแสดงร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยโบราณ ขนมหวาน รวมถึงงานหัตถกรรมต่างๆ
ผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2565 โดยในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน และตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเป็นวันสำคัญสากล นั่นคือ “วันดินโลก” พบกับการถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจในการบริหารจัดการทรัพยากรดินให้เกิดความยั่งยืน เป็นผลสำเร็จที่ได้การยอมรับทั้งในประเทศและทั่วโลก

CR : https://web.facebook.com/chaipattanafoundation/