ADS


Breaking News

วช.สุดภูมิใจระบบ NRIIS คว้า “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565” ประเภทพัฒนาการบริการ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS)

วช. ภาคภูมิใจระบบ NRIIS รับรางวัลแห่งเกียรติยศ “รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565” ประเภทพัฒนาการบริการ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS)
     วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ยกระดับการบริการภาครัฐด้วยการพัฒนาการบริการ ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS) รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยการมอบรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การันตีถึงความทันสมัย กลไกการทำงาน พร้อมให้บริการงานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่
     ศาสตราจารย์กิตติคุณ วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบ รางวัลเลิศรัฐ ให้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 “สาขาบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผลงานระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม (NRIIS) รางวัล ระดับ “ดี”” โดยการมอบรางวัลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการประชาชน
     โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ การบริการ และการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้กลไกการมอบรางวัล รางวัลเลิศรัฐ เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชู หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานภาครัฐทั้งปวง รางวัลเลิศรัฐ ประกอบด้วย 3 สาขา ดังนี้ สาขาบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) นอกจากนี้ วช. ได้มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่สมัย เช่น BI, AI, Big Data เข้ามาประยุกต์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการซึ่งจะเป็นการช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการไปสู่รัฐบาลดิจิทัลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น