ADS


Breaking News

โรงพยาบาลเจษฎา 2 เปิดให้บริการดูแลรักษาอย่างครบครัน ด้วยจริยธรรมตามวิถีพุทธ เพื่อสังคม ชุมชน ทุกชนชาติ

เปิดให้บริการแล้ว..โรงพยาบาลเจษฎา 2 ชูความครบครันด้านการดูแลรักษา ด้วยจริยธรรมตามวิถีพุทธ เพื่อสังคม ชุมชน ทุกชนชาติ
     เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเจษฎา 2 บริหารงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการ ด้วยจริยธรรมตามวิถีพุทธ เพื่อสังคม ชุมชน ทุกชนชาติ ในงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท ครบครันด้านสิ่งอำนวยความสะดวกอาคารสถานที่และเทคโนโลยี รวมถึงบุคคลากรการแพทย์รวม 100 คน เพื่อการดูแลรักษา ทั้งอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช กุมารเวช พร้อมระบบ Telemedicine Blockchain Sharing มุ่งเน้นความครบวงจร ดูแลรักษาพยาบาล ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟู มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยสโลแกน “ดูแลสุขภาพคุณวันนี้ เพื่อมีสุขภาพที่ดีในวันหน้า”
     นายทิวัตถ์ แซ่เตีย กรรมการผู้จัดการ บริษัท พุทธคุณ 65 จำกัด ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจษฎา และโรงพยาบาลในเครือ เปิดเผยถึงรายละเอียดการเปิดให้บริการของโรงพยาบาลเจษฏา 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย เภสัชกรเชี่ยวชาญ อรุณศรี บุญมาศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร นายชุมพล จันทร์จรัสวัฒนา นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายสรวิชญ์ แซ่ลิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก ดร.รังสรรค์ เจียระนัย นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน ร่วมในพิธีเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ พร้อมแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการแพทย์ ประจำโรงพยาบาลเจษฎา 2 ช่วงเช้าวันนี้ (10 กันยายน 2565) บรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี อบอุ่นและเป็นกันเอง
     สำหรับโรงพยาบาลเจษฎา 2 ชื่อทางการ คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กเจษฎา 2 เริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือน มีนาคม 2564 ด้วยงบลงทุนราว 100 ล้านบาท ถือเป็นโรงพยาบาลที่ครบครันด้านสิ่งอำนวยความสะดวก อาคารสถานที่ และเทคโนโลยี รวมถึงบุคคลากรการแพทย์ เพื่อการดูแลรักษา ทั้งอายุรกรรม ศัลยกรรมทั่วไป ศัลยกรรมกระดูกและข้อ สูติ-นรีเวช กุมารเวช ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท พุทธคุณ 65 จำกัด หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้เริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา
     ปัจจุบันโรงพยาบาลเจษฎา 2 พร้อมแล้วในการให้บริการดูแลและรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยมี 4 อาคารหลัก ประกอบด้วย อาคารโรงพยาบาล 3 ชั้น จัดแบ่งบริการ ห้องรับผู้ป่วยในทั้งหมด 21 ห้อง รองรับทั้งหมด 30 เตียง (ผู้ป่วยในชั้น 2 จำนวน 6 เตียง / ผู้ป่วยในชั้น 3 จำนวน 21 เตียง / ผู้ป่วยวิกฤต ICU จำนวน 2 เตียง / วิกฤตทารกแรกเกิด จำนวน 1 เตียง) และมีห้องผ่าตัด 2 ห้อง เตียงพักฟื้นหลังผ่าตัด 3 เตียง ห้องคลอด 1 ห้อง ห้องเด็กแรกเกิด 1 ห้องใหญ่ รองรับได้มากกว่า 10 เตียง อีกทั้งแผนกห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์เลือด และสิ่งส่งตรวจอื่นๆ รวมถึงการตรวจ PCR COVID แผนกรังสีวินิจฉัย ห้องตรวจรังสี 2 ห้อง ถ่ายภาพรังสีทั่วไป 1 ห้อง ห้อง CT Scan 1 ห้อง นอกจากนั้นมี มีเครื่องถ่ายรังสีแบบเคลื่อนที่ เครื่อง Ultra sound 4 มิติ เป็นต้น
     อีก 3 อาคาร สำหรับอำนวยความสะดวกผู้มาใช้บริการ ได้แก่ อาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น โดยชั้น 1 เป็น ร้านกาแฟ ชื่อ “Jes Coffee” และ ชั้น 2 เป็นพื้นที่เอนกประสงค์ 3 ห้อง อาคารโภชนาการ เป็นของโรงพยาบาลดำเนินการเอง โดยแบ่งพื้นที่ตามมาตรฐานของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และอาคารชั้นเดียว ให้เช่า เป็นร้านสะดวกซื้อ ชื่อ “Easy Time”
     การบริหารงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ คือ “เป็นโรงพยาบาลชั้นนำด้านบริการ ด้วยจริยธรรมตามวิถีพุทธ เพื่อสังคม ชุมชน ทุกชนชาติ” และวางพันธกิจ 4 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1.) ดูแล รักษาป้องกัน ส่งเสริม ฟื้นฟู ผู้ป่วยทั้งร่างกายและจิตใจ ให้ปลอดภัยและมีความสุข ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วย ทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่เข็มแข็ง มีประสิทธิภาพ มีทักษะ และ ความเชี่ยวชาญในงานบริการ 2.) ส่งเสริมบุคลากรให้การดูแลรักษา ด้วยมีจริยธรรม ตามวิถีพุทธและมีความสุขในการทำงาน 3.) สร้างระบบการบริหารจัดการ กระบวนการบริการ เครื่องมือ ที่มีประสิทธิภาพ 4.)เป็นผู้นำด้านระบบเทคโนโลยี่ สารสนเทศ ด้วยระบบ TMBS ที่ทันสมัย ครอบคลุมทุกความต้องการ เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
     ในส่วนของการบริหารงานบุคคลากร ซึ่งมีทีมแพทย์ 7 – 10 คน พยาบาล 25 คน ผู้ช่วยพยาบาลและผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 30 คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ 30 คน รวมแล้วเกือบ 100 คน ยึดหลักวัฒนธรรมองค์กร คือ Charity หรือ กุศลจิต แตกย่อยออกเป็น C = Customer Caring =ใส่ใจลูกค้า H = Hearty Excellence = ทำงานบริการด้วยหัวใจ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ A = Active = กระตือรือร้น R = Responsibility = ความรับผิดชอบ I = Integrity = มุ่งรักษากฏระเบียบ และจริยธรรม T = Teamwork = การทำงานเป็นทีมความร่วมแรงร่วมใจ Y = Yes my Organization = ความเข้าใจองค์กรและระบบ การตอบรับไม่ปฏิเสธ
     พญ.พรรณพิมล แซ่เตีย รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจษฎา 2 กล่าวเสริมถึงแผนปฏิบัติงานรองรับการเติบโตด้านการบริการ เบื้องต้นเน้นการบริการแม่และเด็ก การบริการห้องฉุกเฉิน และการบริการห้องผ่าตัด ที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และ ใช้เทคโนโลยีเพื่อประสิทธิภาพการรักษาและเพิ่มความถูกต้องในการรักษารายบุคคลให้มากที่สุด ต้องการเพิ่มการเติบโตทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศัลยกรรมทั่วไป อายุรกรรม และคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ เน้นการบริการดี เป็นที่ยอมรับจากชุมชน การให้บริการที่ครอบคลุมทุกชนชาติ ทุกภาษา การรองรับความต้องการด้านสถานที่ที่ทางคลินิกเฉพาะทางต่างๆ ที่เปิดบริการในชุมชน เช่น ในอำเภอเมือง ในตลาด ในพื้นที่ธุรกิจ ทั้งในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีความต้องการทำหัตถกรแต่ยังขาดพื้นที่ เช่น ห้องคลอด - ห้องผ่าตัดสำหรับคลินกสูติ-นรีเวช ห้องผ่าตัดสำหรับคลินิก ศัลยกรรมกระดูกและข้อ หรือห้องพักผู้ป่วยในสำหรับคลินิกต่างๆ โรงพยาบาลเจษฎา 2 สามารถแบ่งปันพื้นที่สำหรับคุณหมอ ทุกคลินิกได้
     รวมถึงการบริการหน่วยตรวจสุขภาพต่างๆ ทั้งนอกสถานที่ ในสถานที่ ร่วมถึงการตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และการรองรับการตรวจคนลงเรือ นอกจากนั้นยังต้องการเป็นเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ วางแผนขยายเพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยใน ในอนาคต และการขยายการเติมโตทาง Telemedicine ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Innovation ที่ทันสมัยพร้อมทีมงานที่มีความสามารถ อาจทำให้เกิดความก้าวหน้าถึงระบบ Blockchain เพื่อพัฒนา การใช้ข้อมูลการรักษาต่างๆ เพื่อการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ประชาชน หรือแม้แต่บุคลากรการแพทย์
     อย่างไรก็ตาม ด้วยความแตกต่างหรือจุดเด่น การเป็นโรงพยาบาลวิถีพุทธ เน้นการทำงานอย่างมีความสุข เน้นการเข้าถึงได้ของผู้รับบริการทั้งด้านการบริการและราคา การเป็นผู้นำการเปิดธุรกิจสุขภาพแบบแบ่งปันพื้นที่ หรือ เปิดการใช้พื้นที่แบบ Private case กับแพทย์และคลินิกต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ตอบรับความต้องการความอิสระในการใช้ข้อมูลสุขภาพส่วนตัว และการใช้ข้อมูลความรู้ทางการดูแลรักษา มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างจากการทำ Telemedicine และยึดสโลแกน “ดูแลสุขภาพคุณวันนี้ เพื่อมีสุขภาพที่ดีในวันหน้า” ทั้งหมดนี้ จะสร้างความน่าสนใจ ดึงดูดให้มีผู้มาใช้บริการต่อเนื่อง 
     สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือใช้บริการ 
ติดต่อ ณ ที่ตั้งเลขที่ 69/30 หมู่1 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร หรือโทรศัพท์ 034 -181203-8