ADS


Breaking News

ชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) กลุ่มโอเพ่นแชท ประชุมใหญ่สามัญ ปี 65

ชพด. (กลุ่มโอเพ่นแชท) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
     ที่ห้องประชุมสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ / เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ก.ย. 65 นางมนัสวี พยัคฆนันทน์ ประธานชมรมจิตอาสาเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ชพด.) กลุ่มโอเพ่นแชท ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ภาคเช้ามีบรรยายพิเศษ โดย พ.ต.ศิริชัย ทรัพย์ศิริ นายกสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล และ ที่ปรึกษา ชพด. เรื่อง การทำงานเพื่อสังคม ด้านคนพิการและผู้ด้อยโอกาสต้องทำอย่างไร ในภาคบ่ายเป็นการประชุม สมาชิก ชพด., คณะกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษา ร่วมหารือเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาข้อสรุปด้วยคุณภาพและศักยภาพได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ แผนงานโครงการที่มีกรอบไว้ 
     นางมนัสวี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ได้ถูกเลื่อนการจัดมา 2-3 ครั้ง ด้วยเหตุปัจจัยและสถานการณ์หลายประการต่อเนื่อง อย่างที่ทุกท่านทราบกัน (โควิด-19) มาตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ชมรมฯ นี้ มีการริเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2550 จุดเริ่มต้นครั้งแรกที่ สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน (ชื่อหน่วยงานในขณะนั้น) ซึ่งขึ้นตรงกับสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรายละเอียดปรากฏในคู่มือการปฏิบัติงานชมรมฯ การประชุมประกอบด้วย สมาชิก ชพด., คณะกรรมการบริหาร, คณะกรรมการที่ปรึกษา, ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยประสบการณ์ โดยมีจิตอาสาสมัคร ร่วมกันทำแนวปฏิบัติและวางแผนพัฒนา ชพด. ไปในทิศทางเดียวกัน
     " ชมรมฯ นี้ เป็นของพวกเราทุกคน มีสิทธิ์ มีเสียงเท่าเทียมกัน และ พร้อมที่จะก้าวเดินทุกก้าวไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือ เพื่อให้คนพิการและด้อยโอกาส มีการพัฒนาก้าวหน้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ ให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างยั่งยืน มีความสุขได้เต็มศักยภาพยิ่งขึ้น "
     นางมนัสวี กล่าวเพิ่มเติมว่า ชพด. มีสมาชิกชมรมฯ คณะกรรมการบริหารฯ และ คณะที่ปรึกษา ที่มี ' จิตอาสา ' เข้ามาร่วมกันแสดงความคิดเห็นจากประสบการณ์ที่หลากหลายเป้าหมาย เพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้เป็นรูปธรรมในขั้นแรก และ อีก 4 ขั้น ของการทำงานเข้าร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐ, ภาคเอกชน และ ทุกภาคส่วน เมื่อมีโอกาสในการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เขาเหล่านั้นได้มีโอกาส  ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพมากยิ่งขึ้น
     ในโอกาสนี้ ชพด. ได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.พลวุฒิ วิเศษสงวน นายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งฯ และ พล.ต.เสริม ภู่หิรัญ อุปนายกสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งฯ ในการนำสมาชิก ชพด. เยี่ยมให้กำลังใจและเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ป่วยมะเร็งที่พักรักษาตัวในสมาคมต่อต้านโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ( D-M-H-T-T ) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ...