ADS


Breaking News

คึกคัก! นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวม เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

นายอำเภอขุนยวม (นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์)เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่เงา อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

     วัน อังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บูรณาการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ นายอำเภอขุนยวมเป็นประธานในพิธีเปิด นายธะนะสิทธิ์ เนื้อนวลจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา กล่าวรายงาน และนายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม ซึ่งเป็นนโยบายที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ ช่วยเหลือ สังคมให้ครบทุกตำบลทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการในการ แก้ไขปัญหา แก้ความยากจนแบบพุ่งเป้า ในทุกมิติ และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ตามนโยบายของรัฐบาล ..

      ทั้งนี้ นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์ (นายอำเภอขุนยวม)ได้ มอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคม และป้ายประชาสัมพันธ์เครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลขุนยวม , ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลเมืองปอน , ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลแม่กิ๊ , ศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลแม่อูคอ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลแม่ยวมน้อย และมอบเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย ตำบลแม่เงา จำนวน 6 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 240,000 บาท , ตำบลขุนยวม จำนวน 5 หลัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 152,500 บาท , ตำบลเมืองปอน จำนวน 1 หลัง รวมเป็นเงิน 40,000 บาท  

     มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์คนพิการทั่วไป เทศบาลตำบลขุนยวม จำนวน 12,300 บาท , องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม จำนวน 17,770 บาท

     มอบเงินโครงการจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพตำบลแม่กิ๊จำนวน 114,000 บาท , โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงของครอบครัว เพื่อการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนในสังคม จำนวน 117,980 บาท

     มอบเงินสงเคราะห์เด็กยากจน จำนวน 68 ราย , มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในสภาวะยากลำบาก จำนวน 5 ราย , มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 8 ราย , มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 6 ราย , มอบเงินทุนประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 1 ราย , มอบเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการ จำนวน 30 ราย และมอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการจำนวน 1 ราย

     ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการแสดง รำต้อนรับ โดยชมรมผู้สูงอายุ , การแสดงฟ้อนดาบ/รำนก/หุ่นเชิดละครนางจำปู/รำโต อีกทั้ง ยังมีนิทรรศการของหน่วยงาน/องค์กรเครือข่าย/สินค้าผลิตภัณฑ์ อาทิ ชมรมคนหูหนวกอำเภอขุนยวม , ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพเทศบาลตำบลขุนยวม (ยาหม่อง) , กลุ่มปานซอย/กลุ่มตีมีด/กลุ่มจักสานบ้านต่อแพ , สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขุนยวม , กลุ่มสตรีอำเภอขุนยวม (ผ้าทอกะเหรี่ยง) , อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอขุนยวม , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ , ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน , กลุ่มผู้ช่วยคนพิการโซนกลาง (PA) อำเภอขุนยวม , สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

     มีการจัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูกให้กับประชาชนที่มาร่วมงานอีกด้วย...