ADS


Breaking News

วช. ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม พร้อมแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง NRCT Open House 2022

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 และการแถลงผลสำเร็จจากการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) NRCT Open House 2022 ด้านสังคมและความมั่นคง ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
NRCT Open House 2022
วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 – 13.00 น. พบผู้ร่วมเสวนาดังนี้
🟢09.00-09.30 น. NRCT Open House 2022 : ด้านสังคม และความมั่นคง
• ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง   ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
🟢 09.30-12.30 น. การเสวนา เรื่อง “แนวทางการเขียนข้อเสนอการวิจัย และการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2566” 
ผู้ดำเนินรายการและร่วมเสวนา 
• รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.  “สังคมไทยไร้ความรุนแรง และการพัฒนาสังคมคุณธรรม”
ผู้ร่วมเสวนา และประเด็นเสวนา 
• นายแพทย์ธนะพงศ์ จินวงษ์  ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน “ความปลอดภัยทางถนน”
• ศาสตรจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ นายกราชบัณฑิต “ศิลปกรรมศาสตร์” 
• ดร.มาร์ค เจริญวงศ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด “การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน”
• ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต “มนุษยศาสตร์ และการศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
🟢12.30-13.00 น. การซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
• รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ  ผู้ทรงคุณวุฒิ วช.
• คุณสตตกมล เกียรติพานิช  ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 2 วช
• คุณอาภา เนตรประไพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ วช. 
📌 สามารถร่วมชมผ่านระบบ ZOOM ตาม Link ด้านล่างนะคะ
📌 และสามารถดาวน์โหลดเอกสารจากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่สามารถเผยแพร่ได้ที่ : https://shorturl.asia/8dmCh