ADS


Breaking News

วช.เปิดกิจกรรมจิตอาสา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี"

วช. จัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
     วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสากับการพัฒนาองค์กร เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะให้บุคลากร เพื่อบำเพ็ญสาธารณะกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ (ทุ่งสีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้นำผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์สเปรย์ฟ้าทะลายยโจร แคปซูลฟ้าทะลายโจร และต้นฟ้าทะลายโจรในแปลงปลูกคุณภาพ จากโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรคืนถิ่นจากสถานการณ์โควิด-๑๙ โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหน้ากากอนามัย n-BreezeM02 โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เพื่อให้ครัวเรือนและประชาชนในบริเวณทุ่งสีกันได้นำไปใช้ป้องกันโรคโควิด-๑๙ ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ จาก วช.