ADS


Breaking News

เลขาธิการ กกพ. ต้อนรับ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่มาเป็นประธานเปิดการสัมมนา"การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2"

เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ให้การต้อนรับ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในโอกาสมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 
00

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 ถึง 16.30 น. ที่
โรงแรมมณเฑียร ถนนสุริวงศ์ กรุงเทพฯ นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) กล่าวให้การต้อนรับ นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง "การประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2"  โดยมี ดร.ภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. สรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1,  ดร.ชาญชัย อมรวิลาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. นำเสนอภาพรวมผลการดำเนินการโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 1 
     ต่อจากนั้น ดร.สมชาย
โชคมาวิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม กฟผ. และนายวีระยุทธ ศรีเทียม หัวหน้าแผนกศึกษาการลงทุน 2 กฟผ. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตัวแทนเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox -โครงการศรีแสงธรรมโมเดล, TU-EGAT Energy และ Engy Energy is Yours  และดร.พิมพ์สุภา เกาะช้าง สถาบันจุฬาวิจัยพลังงานจุฬาฯ พูดถึงโครงการพื้นที่ทดสอบมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน 
     และเวลา 10.45 น. การเสวนา เรื่อง สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และความต้องการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย ดำเนินรายการโดย นางสาวจีรวรรณ โรจน์เจริญชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ตัวแทนผู้ใช้ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนด้านพลังงาน, นายรองเพชร บุญช่วยดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนวิชาการและนโยบายสาธารณะ ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์กรมหาชน) และนายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้าและพลังงานหมุนเวียน กฟผ. ร่วมวงสนทนา 
    และในโอกาสนี้ ดร.สุวิทย์
ธรณินทร์พานิช ประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธาน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชนด้านพลังงาน พร้อมด้วยนายพรอรัญ สุวรรณพลาย คณะกรรมการแลผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบหนังสือให้กับ ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ประธานคณะอนุกรรมการ ERC Sandbox 2 กรรมการกำกับกิจการพลังงาน เป็นหนังสือเปิดผนึก เรื่อง ความเดือดร้อนภาคส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ CBAM และกติกาโลกใหม่ทางด้านสิ่งแวดล้อม​ ในด้านการส่งออกของประเทศ รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการรับลงทะเบียนผู้ขายไฟฟ้าในโครงการ ERC Sandbox
     เวลา 13:30 น. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน, นายกัลย์ แสงเรือง  รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ., ดร.ภูวนารถ ชุณหปราณ ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงาน กกพ. และดร.ชาญชัย อมรวิภาส ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจกรรมพลังงาน สำนักงาน กกพ., ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2  นี้ด้วย...

#ประธานคณะทำงานกกร.ด้านพลังงาน
#ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย