ADS


Breaking News

สุดภูมิใจ! "อักษิกา เกษรสกุล" หัวหน้ากลุ่มต้นกล้าเทิดทูนสถาบัน รับรางวัลวารีกุญชร 65 บุคคลต้นแบบ ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น

"อักษิกา  เกษรสกุล" หัวหน้ากลุ่มต้นกล้า เทิดทูนสถาบัน รับรางวัลวารีกุญชร 2565  สาขาบุคคลต้นแบบ ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น
     โครงการมอบรางวัลแก่บุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปีพุทธศักราช 2565 รางวัลวารีกุญชร ( รางวัลบุคคลต้นแบบด้านผู้ทรงคุณค่า ) รางวัลเกียรติยศเยาวชนบุคคลข้าราชการนักธุรกิจ องค์กรที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย และด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน
     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องเธียร์เตอร์ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ (อาคาร 1) ชั่นที่ 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  หม่อมราชวงศ์ ปณิธาน จรูญโรจน์ ปนัดดา พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิกาณ  ให้เกียรติเป็นประธาน มอบรางวัล วารีกุญชร ประจำปีพุทธศักราช 2565 ( รางวัลบุคคลต้นแบบด้านผู้ทรงคุณค่า ) รางวัลเกียรติยศเยาวชน บุคคล ข้าราชการ นักธุรกิจ องค์กรที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน 
     จัดโดย องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย, ชมรมพัฒนาศาสนาและสังคมไทย, ชมรมพัฒนาและส่งเสริมค่าของแผ่นดิน, ชมรมรักษ์ถิ่นสยาม  และชมรมส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจไทยสู่สากล
     วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมเยาวชนและบุคลากร ที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม
3.เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ
4.เพื่อมอบรางวัลให้กับ เยาวชนและบุคลากรดีเด่น ที่ได้รับการคัดเลือก
5.เพื่อคัดเลือกเยาวชน และบุคลากรดีเด่น ที่สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับองค์กรและสังคม
     นางสาวอักษิกา  เกษรสกุล (อังศุมาลิน)  หัวหน้ากลุ่มต้นกล้า เทิดทูนสถาบัน เข้ารับรางวัล วารีกุญชร ประจำปี 2565  สาขาบุคคลต้นแบบ ด้านจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการจะพิจารณาจากบุคคลที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมประเทศชาติอย่างแท้จริง 
     “รางวัลวารีกุญชร” ครั้งที่ 1 โครงการมอบรางวัลแก่บุคคลผู้ทรงคุณค่า ประจำปีพุทธศักราช 2565 (รางวัลบุคคลต้นแบบด้านผู้ทรงคุณค่า) รางวัลเกียรติยศ เยาวชน บุคคล ข้าราชการ นักธุรกิจ องค์กรที่ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านจิตอาสา และบำเพ็ญประโยชน์ ที่ทรงคุณค่าต่อสังคม ผู้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการเชิดชูเกียรติ ยกย่องส่งเสริม ให้ประจักษ์แก่สาธารณชน เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ฝีมือการทำงานของบุคคล และองค์กร ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ยืนยันถึงความเป็นตัวจริง ด้านความเป็นต้นแบบความดี ที่สามารถคว้ารางวัล "วารีกุญชร" ประจำปี 2565 หลังจากที่ทุกคนทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ออกมาจนได้รับรางวัลในที่สุด ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้ ทำความดี ส่งเสริมคนดี ให้มีคนดีในสังคมต่อไป 
     นางสาวอักษิกา  เกษรสกุล หัวหน้ากลุ่มต้นกล้า  เทิดทูนสถาบัน และเป็นเลขา นักรบองค์ดำสองคาบสมุทร กล่าวว่า  วันนี้ดิฉัน ดีใจมากนะคะ ที่ได้รับรางวัล วารีกุญชร  ซึ่งเป็นเกียริต์อย่างมาก สำหรับกลุ่มต้นกล้า  เพราะทุกครั้งที่ดิฉัน ออกมาทำกิจกรรม พร้อมกับสมาชิกครอบครัวต้นกล้า พวกเรามีความตั้งใจอย่างมากที่จะพยายาม ทำความดี ให้แก่เยาวชนรุ่นหลังเห็นว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ ของเรานั้นสำคัญยิ่ง  ในอดีต บรรพบุรุษเราเสียเลือดเนื้อ เพื่อรักษาความเป็นชาติไทยไว้ มานมนาน  ดิฉัน จึงอยากเชิญชวน ทุกท่านๆ เสียสละเวลา มาเพื่อทำเป็นแบบอย่างให้เยาวชน เห็น การทำดี เพื่อบ้านเมือง เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเพื่อสถาบัน อันเป๋นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทย ทุกคน 
    ดิฉันมีความภูมิใจอย่างยิ่ง คะที่ได้รับรางวัล อันทรงคุณค่านี้  ดิฉันจึงอยากเชิญชวน พี่น้องคนไทยทุกคน ช่วยกัน สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามรอยพ่อ ดั่งคำปณิธาน ของในหลวง รัชกาลที่10  ขอขอบคุณคะ