ADS


Breaking News

ห้ามพลาด! แพทย์พบแพทย์ เพื่อกัญชาทางการแพทย์ สัมมนาวิชาการ 20 เม.ย. นี้

สัมมนาวิชาการ
แพทย์พบแพทย์
เพื่อกัญชาทางการแพทย์
วันพุธที่ 20 เมษายน 2565
เวลา 9.00 - 12.00 น. เริ่มลงทะเบียน 8.00 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1 ชั้น 2
สำนักงานวิจัยแห่งชาติ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เนื้อหาภายในงาน
- การสนับสนุน และ ผลักดันกัญชาทางการแพทย์
- แพทย์แผนไทย และ แพทย์ทางเลือกกับกัญชาทางการแพทย์
-งานวิจัยการใช้กัญชาทางการแพทย์ไทยและทั่วโลก
- กฎหมายกัญชา และ กฎหมายในการใช้กัญชาทางการแพทย์
- ประสบการณ์ และ การใช้กัญชาในทางการแพทย์สาขาต่างๆ
- การปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์

และพบกับ
- พบแพทย์แผนไทย
- พบแพทย์กัญชา
- พบแพทย์ทางเลือก
- ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
- ผลิตภัณฑ์สายเขียว
- ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน
วิทยากร

พล.อ.ต. นพ. โกรสร วรดิถี
ผู้อำนวยการทีมสอนฝึกอบรมแพทย์กัญชา

รศ.ดร. พิพัฒน์ นนทนาธรณ์
นายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์
รองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทย
และแพทย์ทางเลือก

ดร.สาริศา จิรกุลหุธน
ผู้เชี่ยวชาณด้านการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพร

นพ. พูนศักดิ์ อาจอำนวยวิภาส์
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้กัญชาทางการแพทย์

นายมนตรี ทิวาวรชัย
ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน

ดร รัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
ประจำสำนักประธานศาลฎีกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
sales@naturethaiwisdom.co.th

Facebook LIVE
ถ่ายทอดสดภายในงานผ่านเพจ