ADS


Breaking News

หลักสูตร The Cullinan : The Making of the Digital Board โดย depa ผนึก TMA เสริมแกร่งศักยภาพกรรมการกำกับองค์กรยุคดิจิทัล

“ The  Cullinan  : The Making of the Digital Board ”
depa ร่วมกับ TMA จัดหลักสูตรเสริมศักยภาพกรรมการกำกับองค์กรยุคดิจิทัล
     28 มีนาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย depa จับมือ TMA เปิดตัวหลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board เพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการสามารถแสดงบทบาทในการกำกับดูแลการเปลี่ยนผ่านองค์กรในแง่ดิจิทัล (digital transformation) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นหลักสูตรสำหรับกรรมการที่มีเนื้อหาที่จำเป็นทางด้านดิจิทัลอย่างครบถ้วนที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 
     นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า “จากเป้าหมายของประเทศไทยที่จะพัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะต้องมีความเข้าใจที่ตรงกันในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐที่เป็นผู้กำหนดนโยบาย สร้างสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนผ่าน และภาคเอกชนที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทำให้การเสริมสร้างความรู้ของผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับนโยบายมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดย depa จึงเห็นความจำเป็นในการมีหลักสูตรให้ความรู้ในระดับกรรมการทั้งในภาครัฐและเอกชน ที่มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กร ให้เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการดำเนินธุรกิจและการดำเนินงานขององค์กร แนวทางและกระบวนการในในการขับเคลื่อนให้เกิดการปรับเปลี่ยน และบทบาทหน้าที่ของกรรมการในการสนับสนุนฝ่ายบริหารให้ทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ ผมจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่าง depa และ TMA ในการจัดทำหลักสูตร The Cullinan: The Making of the The Digital Board นี้” 
     ผศ.ดร.ณัฐพล  นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กล่าวเสริมว่า บทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของ depa คือการขับเคลื่อนการยกระดับเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งภาคธุรกิจถือเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในขณะที่ภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนส่งเสริม ซึ่ง depa เห็นว่า คณะกรรมการกำกับองค์กรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญ หากคณะกรรมการมีความเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจในโลกยุคใหม่ ก็จะทำให้คณะกรรมการสามารถทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และงบประมาณขององค์กรเพื่อให้เกิดการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมายกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จึงเกิดเป็นหลักสูตร “The Cullinan : The Making of the Digital Board ” ซึ่งเป็นหลักสูตร Digital Transformation  สำหรับคณะกรรมการกำกับองค์กรที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย และ depa เชื่อว่าคณะกรรมการกำกับองค์กรที่ผ่านหลักสูตรนี้ จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไทยให้มีการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Transformation)  อันจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
     ด้าน นางสาววรรณวีรา  รัชฎาวงศ์  กรรมการบริหาร  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)  กล่าวว่า หลักสูตร “The Cullinan: The Making of the Digital Board” เป็นหลักสูตรที่ TMA พัฒนาขึ้นโดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งบุคลากร และสถาบัน องค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ  ที่เข้มแข็งในด้านองค์ความรู้ โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่สภาพแวดล้อมการทำธุรกิจในโลกยุคใหม่ที่เกิดจากการพัฒนาแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยี แนวคิดและกระบวนการในการ transform องค์กรสู่ดิจิทัล และบทบาทของกรรมการในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้การ transform ประสบความสำเร็จ ดังนั้น หัวข้อต่างๆ ของหลักสูตรรวม 10 หัวข้อจึงได้รับการออกแบบให้ตอบสนองต่อประเด็นหลักทั้งสามประเด็นนี้ โดยมีวิทยากรระดับโลก อาทิ Professor Stephane Garelli ผู้ก่อตั้ง IMD World Competitiveness Center ที่จะมานำเสนอถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกในอนาคต Mr. Salim Ismail ผู้ก่อตั้ง OpenExo and ExO Works ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้าง Exponential Organization นอกจากนั้นยังมี Professor Michael Wade, Director ของ IMD Global Center for Digital Business Transformation ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งการเป็นที่ปรึกษาด้าน digital transformation และผู้แต่งหนังสือด้านดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก และ Mr. Dave Blakely ผู้บริหารจาก Mach 49 ที่ Palo Alto สหรัฐอเมริกา ที่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือองค์กรระดับโลกในด้าน venture building มาอย่างยาวนาน นอกเหนือจากวิทยากรในต่างประเทศ TMA ยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในฐานะกรรมการและในด้านเทคโนโลยีมาถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณกานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) คุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และผู้บริหารองค์กรด้านเทคโนโลยีชั้นนำอีกหลายท่าน
     นอกเหนือจากการเข้าอบรมในหัวข้อต่างๆ ข้างต้น ผู้เข้าร่วมหลักสูตรยังจะได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี อาทิ Smart City, Smart Mobility, Digital Ventures ในองค์กรต่างๆ ในประเทศเยอรมันอีกด้วย
หลักสูตร The Cullinan: The Making of the Digital Board เปิดรับผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนจำกัดเพียง 60 ท่าน โดยจะมีการอบมรมในระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม และมีการศึกษาดูงานในเดือนกันยายน พ.ศ. 2565  ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ –  30 เมษายน 2565 หรือเมื่อมีผู้สมัครเต็มจำนวน โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thecullinancourse.com/ 
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล  (depa)  
https://www.depa.or.th,  https://www.facebook.com/depathai 
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) https://www.tma.or.th,https://www.facebook.com/ThailandManagementAssociation/
https://www.facebook.com/The-Cullinan-Course