ADS


Breaking News

"สื่อมวลชนพอเพียง" ความหมายและคำอธิบายส่วนประกอบของเครื่องหมาย(โลโก้)

ความหมายและคำอธิบายส่วนประกอบของเครื่องหมาย(โลโก้)
ช่อดอกไม้ 3 ดอก มีความหมายว่า ทางสายกลางแห่งความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

ช่อดอกไม้ 2 ข้าง มีความหมาย ดังนี้
1. ช่อดอกไม้ข้างซ้าย หมายถึง ความรู้ ได้แก่ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง  
2. ช่อดอกไม้ข้างขวา หมายถึง คุณธรรม ได้แก่ ซื่อสัตย์สุจริต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปัน

แถบวงรีสีแดง มีความหมายว่าเป็นการกระจายไปสู่เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม อย่างทั่วถึง มีความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง

กล้องถ่ายรูป มีความหมายว่า ช่างภาพ สื่อมวลชน

วงรีเส้นประ หมายความว่า ช่างภาพ สื่อมวลชนที่มีอยู่ทุกแห่งนั้นสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันได้เป็นอย่างดี

คำว่า “เครือข่ายช่างภาพ สื่อมวลชนพอเพียง” หมายถึง ช่างภาพ สื่อมวลชนที่มีอยู่ทุกแห่งหน มีความเชื่อมโยงกัน ที่พร้อมดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเต็มใจ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน สังคมส่วนรวมของประเทศชาติ ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและแม่นยำอย่างทั่วถึง

    นายดาวรุ่ง สินนอก(รุ่ง โคราช) ประธานเครือข่ายสื่อมวลชนพอเพียง ผู้ประสานงานโครงการ ศปป.5 กอ.รมน.