ADS


Breaking News

ศิริราช ประกาศ ขอความร่วมมือ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย" คุมแพร่เชื้อโควิด 19

ประกาศโรงพยาบาลศิริราช


เรื่อง    การเข้าเยี่ยมหรือเฝ้าไข้ผู้ป่วย เพื่อควบคุม ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ปี 2565

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการ "งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกราย" และจำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 ห้อง โดยขอความร่วมมือไม่เปลี่ยนคนเฝ้าไข้

ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและญาติ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2565

(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฎ์  วามวาณิชย์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช