ADS


Breaking News

วช. ปลื้ม NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์ หนุน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565” โดย อว. เชื่อมโยง “ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model”

วช. นำกิจกรรม NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์ ร่วมงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565” ของ อว. เชื่อมโยง “ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model”
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานในสังกัด อว. จัดกิจกรรม “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565” ภายใต้แนวคิด “ปีสากลแห่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และ BCG Model” ในวันที่ 8 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า ปทุมธานี โดยมี นางกรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม  
     และ ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายธีรวัฒน์ บุญสม ผู้อำนวยการกองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ร่วมในกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ รับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 พร้อมกันนี้ วช. ได้นำผลงานส่งเสริมทักษะช่างคิด นักประดิษฐ์ติดบ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายใต้ชื่อ “NRCT : บ้านหนูน้อยนักประดิษฐ์” จำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ 
     - การประดิษฐ์เครื่องร่อนมหาสนุก ภายใต้โครงการ “การวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์โดรนแปรอักษรเพื่อร่วมกิจกรรรมตามแนวพระราชดำริ” โดย นายพิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล แห่ง สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ
     - ผ้าเช็ดหน้าพิมพ์จากสีธรรมชาติ ได้แก่ สีจากใบหูกวาง ใบคราม ใบครั่ง เป็นต้น ภายใต้โครงการ “การออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับกลุ่มอาชีพประชาชน” โดย ดร.ก้องเกียรติ มหาอินทร์ แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
     และภายในบูธยังมีกิจกรรม Lucky Draw ลุ้นรับรางวัล Samsung Galaxy Tab S6 Lite จำนวน 2 รางวัล และกิจกรรมสอยดาวเสี่ยงดวงเพื่อลุ้นรับของรางวัลอีกมากมาย