ADS


Breaking News

พิพัฒน์ ลงพื้นที่ จ.ตรัง เยี่ยมความพร้อมรับนักท่องเที่ยว

     วันนี้ 7 กรกฎาคม 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) พร้อมด้วย ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกุล ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว พื้นที่จังหวัดตรัง 
     ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ลงเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการสืบสานการทอผ้าแบบดั้งเดิม จากรุ่นสู่รุ่น มายาวนานกว่า 200 ปี ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเอกลักษณ์ความเป็นมาของผ้าทอนาหมื่นศรี สินค้าผลิตภัณฑ์จากผ้าทอ และร่วมรับประทานอาหารพื้นเมืองจากชุมชนฯ โดยมุ่งหวังผลักดัน การท่องเที่ยวชุมชม ผสมผสานกับสินค้า วัฒนธรรมอัตลักษณ์ท้องถิ่น ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม และสร้างรายได้ตามนโยบายเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป