ADS


Breaking News

อว. MOU กกร. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค มุ่งยกระดับเศรษฐกิจทั่วประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จับมือ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค
หวังสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ทั่วประเทศ

ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาฯ เป็นประธานในพิธีลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค” เพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาค นำงานด้าน อว. สนับสนุนภาคเอกชน เพิ่มขีดความสามารถยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565  ศ.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค” ระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) อันประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ณ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นสักขีพยานการลงนามในครั้งนี้

         ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า “การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาคซึ่ง อว. และ กกร. จะร่วมกันจัดทำขึ้นนี้ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก และเป็นมิติใหม่ของการพัฒนา ซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีจุดเด่น จุดแข็งของแต่ละหน่วยที่แตกต่างกันไป รวมทั้งทรัพยากรในองค์กร อาทิเช่น ข้อมูล บุคลากร รวมถึงงบประมาณ และอื่น ๆ ที่แต่ละหน่วยสามารถนำมาใช้ร่วมกันและเสริมเติมเต็มกันได้ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของการสร้างความร่วมมือและบูรณาการงานของทั้งผู้รู้ในทางธุรกิจ พื้นที่ และทางวิชาการ โดยในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ระดับต่าง ๆ กระทรวง อว. ของเรานั้นมีหน่วยปฏิบัติการส่วนหน้าของ อว. ในการสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน หรือ “อว. ส่วนหน้า” ทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นหน่วยประสานงานระหว่างจังหวัดกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานในสังกัด อว. ให้เกิดการพัฒนาและแก้ปัญหาในระดับพื้นที่ ด้วยการบูรณาการศาสตร์ (มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์) ที่ผ่านงานวิจัยและพัฒนาจนเกิดนวัตกรรมหลากหลายของสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับชุมชน/ท้องถิ่น ตำบล อำเภอ และจังหวัด”

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ปัจจุบัน กกร. ได้มีคณะกรรมการ กกร. ในระดับภูมิภาค ได้แก่ กกร.กลุ่มจังหวัด จำนวน 18 กลุ่มจังหวัด และ กกร.จังหวัด จำนวน 76 จังหวัด เพื่อทำงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ รวมทั้งกำหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับภาครัฐในพื้นที่ โดยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมธนาคารไทยในจังหวัด และในระดับกลุ่มจังหวัด ซึ่งมีโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจนและมีความเข้มแข็งเป็นอย่างมาก

การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงร่วมกันของกระทรวง อว. และ กกร. ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในระดับภูมิภาค โดยจะดำเนินงานตามเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล รวมไปจนถึงแผนพัฒนาประเทศต่างๆ  อาทิเช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และฉบับที่ 13 ที่กำลังเริ่มใช้ในเร็วๆนี้ เป็นต้น รวมทั้งแผนในระดับภูมิภาค อาทิเช่น แผนพัฒนาภาค/กลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการดำเนินการที่มีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน เพื่อให้มีการกำหนดยุทธศาตร์การพัฒนาพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ ภายใต้ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนระดับภูมิภาค” ในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด”

     ศ.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า “หลังจากการลงนามร่วมกันในครั้งนี้ ภายใน 6 เดือน จะได้แผนสำหรับภาคเอกชนนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ 17 แผน ประกอบด้วยแผนระดับภาค 5 แผน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้) ระดับกลุ่มจังหวัด 6 แผน (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภาคเหนือตอนล่าง 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก 2 และภาคใต้ฝั่งอันดามัน) และระดับจังหวัด 6 แผน (จังหวัดลำปาง ตาก อุดรธานี ลพบุรี จันทบุรี และกระบี่) และตั้งเป้าหมายจะมีแผนครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศภายในระยะเวลา 2 ปี โดย กระทรวง อว. จะสนับสนุนข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่หลากหลายของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานสถาบันวิจัยในสังกัด รวมถึงบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ต่อยอดในภาคธุรกิจ นับเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยต่อไป”