ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมเวทีการเสวนาเสนอชื่อ ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก วาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล

     ขอเรียนเชิญร่วมเวทีการเสวนา เสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยเป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก้ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลคุณูปการ และผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยในระดับสากล ในรูปแบบ onsite และ online 
     ด้วย จังหวัดลำพูน กำหนดดำเนินงานโครงการยกระดับการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม กิจกรรมย่อยกิจกรรมครูบาศรีวิชัยบุคคลสำคัญของโลก ภายใต้กิจกรรมหลักการสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ เพื่อสืบค้น จัดเก็บองค์ความรู้ และผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นบุคคลสำคัญของโลกต่อยูเนสโก วาระ ๑๕๐ ปีชาตกาล โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการขับเคลื่อน
     โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความคิดเห็นของภาครัฐ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนต่อการเสนอชื่อครูบาเจ้าศรีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลคุณูปการและผลงานของครูบาเจ้าศรีวิชัยในระดับสากลที่ควรได้รับการยกย่องในสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามเกณฑ์การเสนอชื่อเป็นบุคคลสำคัญของโลกที่ยูเนสโกกำหนด
     การจัดงานครั้งนี้จะมีขึ้นใน วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 08.30-15.00 ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 โรงแรม เดอะ แกรนด์ จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ผ่านระบบการประชุม (zoom Meeting) โดยมี นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีเสวนา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, รองศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ นักวิชาการด้านโบราณคดี และนักประวัติศาสตร์ศิลปะ, อาจารย์แสวง มาละแซม กรรมการมูลนิธิสถาบันครูบาเจ้าศรีวิชัย ฝ่ายวิชาการ โดยมี นาวาอากาศเอกสาธิต ชีวางกูล รองผู้บังคับการโรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา และ ดาราสาว ตวง-สาวิกา กาญจนมาศ เป็นพิธีกรของงาน 
     ในโอกาสนี้ ทางคณะผู้จัดงานฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญร่วมชมถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่าน Facebook : องค์ความรู้ครูบาศรีวิชัย