ADS


Breaking News

มรภ.ยะลา ปลื้มรางวัล Gold Award พิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค”

มรภ. ยะลา คว้ารางวัล Gold Award พิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค” 
     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีมอบรางวัล Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021 Award และมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค และวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 ส่วนภูมิภาค” (Regional Research Expo and Inventor’ s Day 2021) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีปิดฯ พร้อมมอบรางวัล Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021 Award และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า มหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เข้าร่วมงานได้รับประโยชน์ทางวิชาการจากงานแสดงนิทรรศการ จากการประชุมเสวนา โดยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชา อีกทั้งยังเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ทางด้านการวิจัย นำเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนได้เห็นความก้าวหน้าของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยที่เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม เชื่อว่าทุกท่านจะได้นำความรู้ และประโยชน์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อสร้างฐานความรู้ที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน สังคมในพื้นที่ภูมิภาคภาคใต้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ประเทศไทยโดยรวม ให้พร้อมในสังคมชีวิตวิถีใหม่ได้อย่างยั่งยืน
     ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล Regional Research Expo and Inventors’ Day 2021 Award ได้แก่ รางวัล Gold Award เป็นของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาและยกระดับตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเชิงสร้างสรรค์” ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ และนางมีนา ระเด่นอาหมัด รางวัล Silver Award เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมตู้ฟักไข่ไอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง” ของ ดร.ณปภัช  ช่วยชูหนู และคณะ และรางวัล BRONZE AWRD เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ผลงานวิจัยเรื่อง “นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูง” ของ ดร.สุพัชชา ชูเสียงแจ้ว ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล