ADS


Breaking News

อว.เผย 18 ธ.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 99.38 ล้านโดส กรุงเทพฯ ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มแรก 83.5% และเข็มที่สอง 74.4%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 99,385,119 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,655 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 731.7  ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (119.5%)
➡️(18 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 8,655 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 40 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 490 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 203 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 731.7 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.3% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 257.06 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า  99,385,119 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.9% 
🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 8,655 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  99,385,119 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 50,438,629 โดส (76.2% ของประชากร)
-เข็มสอง 44,194,781 โดส (66.8% ของประชากร)
-เข็มสาม 4,751,709 โดส (7.2% ของประชากร) 
2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-18 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 99,385,119 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 528,366 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 315,399 โดส/วัน 
3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,769,275 โดส
- เข็มที่ 2 3,569,820 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,287,602 โดส
- เข็มที่ 2 27,574,323 โดส
- เข็มที่ 3 2,650,351 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,400,510 โดส
- เข็มที่ 2 6,991,902 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 6,468,411 โดส
- เข็มที่ 2 5,797,213 โดส
- เข็มที่ 3 1,465,665 โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 506,443 โดส
- เข็มที่ 2 250,203 โดส
- เข็มที่ 3 635,693 โดส
4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122.1% เข็มที่2 119% เข็มที่3 95.4%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 62% เข็มที่3 22%
- อสม เข็มที่1 78.7% เข็มที่2 74.9% เข็มที่3 18.5%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 76.8% เข็มทเข็มที่2 69.6% เข็มที่3 5.8%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 67.6% เข็มที่3 58% เข็มที่3 6.2%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 73.9% เข็มที่ 65.1% เข็มที่3 2.4%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 20.2% เข็มที่ 16.4% เข็มที่3 0.5%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 73.4% เข็มที่2 67.7% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 70% เข็มที่2 61.4% เข็มที่3 6.6% 
5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 119.6% เข็มที่2 107.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 83.5% เข็มที่2 74.4%
2. ชลบุรี เข็มที่1 92.2% เข็มที่2 84.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.3% เข็มที่2 75.3%
3. เชียงใหม่ เข็มที่1 88.1% เข็มที่2 77.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 93.8% เข็มที่2 83.1%
4. ภูเก็ต เข็มที่1 87.4% เข็มที่2 84.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.5% เข็มที่2 71.7% 
5. สมุทรปราการ เข็มที่1 82.5% เข็มที่2 70.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 96.1% เข็มที่2 87.9%
6. ระนอง เข็มที่1 81% เข็มที่2 72.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76.5% เข็มที่2 72.6% 
7. ระยอง เข็มที่1 76.8% เข็มที่2 69.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.2% เข็มที่2 73.7%
8. พังงา เข็มที่1 74.3% เข็มที่2 70.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 69.6% เข็มที่2 65.7%
9. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 74% เข็มที่2 64.6%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 83.7% เข็มที่2 76.3%
10. กระบี่ เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 65.4%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.4% เข็มที่2 74.4%
11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 69.7% เข็มที่2 63.2%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 72.6% เข็มที่2 67.1%
12. เพชรบุรี เข็มที่1 69% เข็มที่2 61.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 70.5% เข็มที่2 63.4%
13. ตราด เข็มที่1 66.3% เข็มที่2 62.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68.5% เข็มที่2 65.8%
14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 60.7% เข็มที่2 53.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 81% เข็มที่2 71.2%
15. เลย เข็มที่1 60% เข็มที่2 51.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76.5% เข็มที่2 66.5%
16. อุดรธานี เข็มที่1 59% เข็มที่2 51% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 84% เข็มที่2 75%
17. หนองคาย เข็มที่1 56.1% เข็มที่2 47.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 70.9% เข็มที่2 64.1% 
รวม เข็มที่1 90.3% เข็มที่2 80.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 82.6% เข็มที่2 74.5% 6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 731,722,594 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 257,069,585 (54.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 136,861,720 โดส (77.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 100,600,809 โดส (50.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน 99,385,119 โดส (76.2%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 55,728,484 โดส (79.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 32,650,954 โดส (35.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 30,824,055 โดส (84.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (87%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 7,728,033 โดส (59.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 790,506 โดส (94.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.37%
2. ยุโรป 10.48%
3. อเมริกาเหนือ 9.1%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.22%
5. แอฟริกา 3.24%
6. โอเชียเนีย 0.59% 
8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,650.56 ล้านโดส (189.3% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,366.86 ล้านโดส (99.9%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 490.03 ล้านโดส (147.6%)
4. บราซิล จำนวน 323.83 ล้านโดส (154.1%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 257.07 ล้านโดส (93.2%) 
9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (256.7%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. ชิลี (223.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
3. มัลดีฟส์ (210.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
4. บาห์เรน (208.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley) 
5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (207.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
6. อุรุกวัย (196%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)  
7. จีน (189.3%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)  
8. สหราชอาณาจักร (186.6%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ AstraZeneca/Oxford)
9. เดนมาร์ก (182.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
10. กาตาร์ (182.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)

แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)