ADS


Breaking News

ใช้ชีวิตเกษียณอย่างสมาร์ท! TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตแบบบำนาญ

TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตแบบบำนาญ
  อยากใช้ชีวิตวัยเกษียณ ให้ที่มีความสุขใครก็ทำได้ง่ายๆ แค่วางแผนเกษียณให้ดี ด้วยประกันชีวิตที่สมาร์ทกว่า กับ TIPlife Smart Pension 90/2 ประกันชีวิตแบบบำนาญ จ่ายเบี้ยเริ่มต้นเพียง 50,000 บาท ชำระเบี้ยแค่ 2 ปีเท่านั้น รับเงินบำนาญสูงสุดถึงอายุ 90 ปี
.
📌 รายละเอียดประกัน
.
🔸 ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 2 ปี
🔸 รับเงินบำนาญสูงสุดถึงปีละ 15%  ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
🔸 รวมรับบำนาญสูง 465% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น
🔸 คุ้มครองชีวิต 105% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว ตั้งแต่ ปีกรมธรรม์ที่ 1 ถึงวันก่อนครบรอบปี กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี
🔸 อายุรับประกันตั้งแต่ 20 - 54 ปี
🔸 จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท
🔸 สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบ คำถามสุขภาพ
อย่าพลาด TIP ดีๆ เพื่อชีวิตสมาร์ท จากทิพยประกันชีวิต 
.
ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม คลิก bit.ly/3qBaVEb
.
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
.
#TIPlife #SmartPension 90/2 #TIPใช้ชีวิตเกษียณอย่างสมาร์ท #ทิพยประกันชีวิต