ADS


Breaking News

จ.ขอนแก่น เปิด! งานมหกรรมจิ้งหรีด มาตรฐานสินค้าเกษตร มุ่งส่งออกต่างประเทศ เร่งเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชน

จังหวัดขอนแก่นจัดงานมหกรรมจิ้งหรีด กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมุ่งสร้างมาตรฐานสินค้าเกษตรดันจิ้งหรีดไทยส่งออกต่างประเทศ

“นายพันธ์เทพ  เสาโกศล” รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าแปรรูปจากจิ้งหรีด “งานมหกรรมจิ้งหรีด สินค้าดี สินค้าเด่น ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร จังหวัดขอนแก่น” เผยว่า การจัดงานในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตลอดห่วงโซ่กระบวนการเลี้ยงและการผลิตผลผลิตจิ้งหรีด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำให้เกิดการรับรู้อย่างแพร่หลาย ทำให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นได้ทำความรู้จักกับบ้านของจิ้งหรีด ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างและเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ในการเลี้ยงจิ้งหรีดคุณภาพเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐาน GAP และการค้าอย่างมีระบบ พร้อมเป็นส่วนช่วยในการยกระดับการเลี้ยงจิ้งหรีดสู่อาชีพหลักของเกษตรอย่างยั่งยืน การเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด และยกระดับฟาร์มให้มีมาตรฐานมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่สำคัญในการทำเกษตรเชิงพาณิชย์ ภายใต้นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสร้างโอกาสให้เกษตรกร ยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดโลกได้จากตลาดท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์ ให้คนเมืองได้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการจัดงานในครั้งนี้ จะช่วยส่งผลอันดีให้กับกลุ่ม เกษตรกร และ ผู้ประกอบการสินค้าแปรรูปจากผลิตผลจิ้งหรีดในจังหวัดขอนแก่น ให้เกิดการกระตุ้นการจับจ่าย ใช้สอย ภายในจังหวัดขอนแก่นได้อย่างแท้จริงต่อไป พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายสัตวแพทย์ชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นกล่าวเสริมว่างานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตลอดห่วงโซ่กระบวนการผลิตจิ้งหรีดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ (From farm to table) ให้ประชาชนและผู้บริโภคทั่วไป

2. เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มทักษะ องค์ความรู้ ในการเลี้ยงจิ้งหรีดคุณภาพเชิงพาณิชย์

3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดเข้าสู่ฟาร์มมาตรฐานและการค้าอย่างเป็นระบบ

4. เพื่อยกระดับการเลี้ยงจิ้งหรีดสู่อาชีพหลักของเกษตรกรอย่างยั่งยืน

5. เพื่อเสริมสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น

ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้เกิดความยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น ภายใต้มาตรฐาน GAP ที่ทางหน่วยงานได้มุ่งเน้น อบรม ให้ความรู้เกษตรกรแบบเข้าถึง เพื่อเพิ่มจำนวนของฟาร์มที่ได้มาตรฐานที่มากขึ้น ปัจจุบันจังหวัดขอนแก่นมีการผลิตจิ้งหรีดทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ดังนี้

ต้นน้ำ โดยมีฟาร์มจิ้งหรีดทั้งหมด จำนวน 376 ฟาร์ม และมีเกษตรกรเข้าร่วมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 6 แปลง

    ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) แล้ว จำนวน 23 ฟาร์ม

    กำลังอยู่ระหว่างปรับปรุงฟาร์มเข้าสู่มาตรฐาน จำนวน 49 ฟาร์ม มีกำลังการผลิตจิ้งหรีดสดรวม จำนวนปีละ 490 ตัน

กลางน้ำ มีศูนย์รวบรวมและกระจายจิ้งหรีดตัวสด และต้มบรรจุถุงแช่แข็ง จำนวน 2 ศูนย์ จัดตั้งไว้ที่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ อำเภอน้ำพอง และ วิสาหกิจชุมชนฅนค้นแมลง อำเภอชุมแพ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถและติดปีกให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ และ ในพื้นที่ไกล้เคียง 

ปลายน้ำ เกษตรกรได้มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น สะดิ้งผง / จิ้งหรีดอัดเม็ด / แจ่วบองจิ้งหรีด / น้ำพริกเผาจิ้งหรีด / จิ้งหรีดคั่วสมุนไพรอัดกระป๋อง / จิ้งหรีดทอดปลอดน้ำมัน หลากรส /  ลูกชิ้นจิ้งหรีด / พาสต้าโปรตีน จิ้งหรีด เส้นสด/แห้ง เพื่อการจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก ญี่ปุ่น สปป.ลาว เป็นต้น

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ก็ได้มีการอบรมและส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ และหลักสูตรการยกระดับการเลี้ยงจิ้งหรีดสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางเกษตรที่ดี ให้ประชาชนหลากหลายกลุ่ม ได้แก่กลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงจิ้งหรีดอยู่แล้ว กลุ่มคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น กลุ่มผู้พ้นโทษ-คุมประพฤติ และกลุ่มประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 550 รายก่อนการจัดงานในครั้งนี้

ในส่วนของการส่งออกระดับประเทศนั้น 2 ปีที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันดีถึง การเผชิญสถานการณ์โรคติดต่อ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19) ทำให้ตัวเลขในการส่งออกน้อยลง เพราะบางประเทศไม่รับสินค้าเนื่องจากมีเหตุการณ์โรคระบาด แต่โดยรวมถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ตัวเลขของความต้องการก็จะเพิ่มสูงขึ้น เพราะมีการขาดช่วงของการสั่งซื้อสินค้า โดยในปัจจุบันประเทศไทยได้ส่งออกไปหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา, สปป.ลาว, เวียดนาม, จีน, เยอรมัน, อังกฤษ, ยุโรป, เอเชีย, ออสเตรเลีย, สหภาพยุโรป, เม็กซิโก, แคนาดา, ญี่ปุ่น และ เกาหลีใต้

ทั้งนี้ ภาพรวมเกษตรกรจิ้งหรีดขอนแก่น กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด อย่างไรก็ตาม สินค้าเกษตรแปรรูปจากจิ้งหรีดบางส่วนยังต้องพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตให้ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิต เพื่อต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ผู้ผลิตต้นน้ำได้มีโอกาสพบปะกับผู้ประกอบการแปรรูปกลางน้ำ เพื่อสร้างเครือข่ายการผลิต การแปรรูปสินค้า และขยายช่องทางการตลาด

จึงเป็นส่วนสำคัญในการจัดงาน “งานมหกรรมจิ้งหรีด สินค้าดี สินค้าเด่น ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร จังหวัดขอนแก่น” ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การแสดงและจำหน่ายสินค้าแปรรูปจากนวัตกรรมที่ผลิตจากจิ้งหรีด โดยวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในจังหวัดขอนแก่น,กิจกรรมเสวนา มาตรฐานการเลี้ยงจิ้งหรีดเชิงพาณิชย์ เพื่อการส่งออก และกรณีศึกษา Case Study จากผู้มีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จ / กิจกรรมประกวดแข่งขันนวัตกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีด เพื่อสร้างนวัตกรรมการแปรรูปอาหารจากจิ้งหรีด และส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีช่องทางใหม่ๆ ที่มากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูป เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเพื่อให้เกษตรกรจิ้งหรีดจังหวัดขอนแก่นมีรายได้ที่ยังยืนต่อไป