ADS


Breaking News

อว.เผย 5 ธ.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 95.25 ล้านโดส ทั่วโลกฉีดแล้ว 8,095 ล้านโดส อาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 685.8 ล้านโดส

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว  95,251,358 โดส และทั่วโลกแล้ว 8,095 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 685.8 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (117.6%)
     ➡️(5 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 8,095 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 37.1 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 462 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 197 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 685.8 ล้านโดส โดยบูรไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (91.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 241.4 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า  95,251,358 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.72% 
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 8,095 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 5 ธันวาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  95,251,358 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 49,129,722 โดส (74.2% ของประชากร)
-เข็มสอง 42,419,455 โดส (64.1% ของประชากร)
-เข็มสาม 3,702,181โดส (5.6% ของประชากร) 
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-5 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 95,251,358 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 720,201 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 446,580 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,679,097 โดส
- เข็มที่ 2 3,560,869 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,043,576 โดส
- เข็มที่ 2 27,039,055 โดส
- เข็มที่ 3 2,542,481 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,329,704 โดส
- เข็มที่ 2 6,840,992 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 5,752,859 โดส
- เข็มที่ 2 4,891,141 โดส
- เข็มที่ 3 913,838 โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 324,486 โดส
- เข็มที่ 2 87,398 โดส
- เข็มที่ 3 245,862 โดส
    4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122.6% เข็มที่2 119.3% เข็มที่3 94.4%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่3 64.4% เข็มที่2 61.7% เข็มที่3 20.3%
- อสม เข็มที่1 78.3% เข็มที่2 74.1% เข็มที่3 16.6%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 75.5% เข็มที่2 67.9% เข็มที่3 4.3%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 65.7% เข็มที่2 55.2% เข็มที่3 4.5%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 71.9% เข็มที่2 63.1% เข็มที่3 1.3%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 19.3% เข็มที่2 15.5% เข็มที่3 0.3%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 71% เข็มที่2 64.1% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 68.2% เข็มที่2 58.9% เข็มที่3 5.1% 
     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 117.6% เข็มที่2 103.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 83% เข็มที่2 73.5%
2. ชลบุรี เข็มที่1 90.3% เข็มที่2 82.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.8% เข็มที่2 73.9%
3. ภูเก็ต เข็มที่1 86.8% เข็มที่2 83.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74% เข็มที่2 71.3%
4. เชียงใหม่ เข็มที่1 84.4% เข็มที่2 68% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 90.8% เข็มที่2 73.4%
5. สมุทรปราการ เข็มที่1 80.9% เข็มที่2 68.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 95.1% เข็มที่2 86.6%
6. ระนอง เข็มที่1 78.6% เข็มที่2 68.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 75.9% เข็มที่2 72.1% 
7. ระยอง เข็มที่1 73.8% เข็มที่2 64.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76.4% เข็มที่2 72.5%
8. พังงา เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 69.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 67.8% เข็มที่2 63.3%
9. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 71.2% เข็มที่2 59.7%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 73.3%
10. กระบี่ เข็มที่1 69.8% เข็มที่2 63.7%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 78.7% เข็มที่2 73.6%
11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 68.5% เข็มที่2 61.2%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71.7% เข็มที่2 66.2%
12. เพชรบุรี เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 59.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 67.2% เข็มที่2 62.1%
13. ตราด เข็มที่1 64.9% เข็มที่2 59.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 67.1% เข็มที่2 63.9%
14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 60.2% เข็มที่2 52.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 80.6% เข็มที่2 68.6%
15. เลย เข็มที่1 57.6% เข็มที่2 49.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.7% เข็มที่2 64.8%
16. อุดรธานี เข็มที่1 56.9% เข็มที่2 49.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 82% เข็มที่2 73.8%
17. หนองคาย เข็มที่1 54.9% เข็มที่2 47.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 70.3% เข็มที่2 63.8% 
รวม เข็มที่1 88.3% เข็มที่2 77.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 81.4% เข็มที่2 72.5% 
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 685,823,447 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 241,441,928 (51.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 126,846,771 โดส (75%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   
3. ไทย จำนวน  95,251,358 โดส (74.2%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 95,251,358 โดส (47.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
5. มาเลเซีย จำนวน 54,031,000 โดส (79.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. กัมพูชา จำนวน 30,019,913 โดส (83.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
7. พม่า จำนวน 28,707,770 โดส (30.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (87%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 7,237,436 โดส (54.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 756,080 โดส (91.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.44%
2. ยุโรป 10.37%
3. อเมริกาเหนือ 9.19%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.36%
5. แอฟริกา 3.03%
6. โอเชียเนีย 0.61% 
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,516.38 ล้านโดส (179.7% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,257.59 ล้านโดส (92%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 462.26 ล้านโดส (139.2%)
4. บราซิล จำนวน 310.77 ล้านโดส (147.9%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 241.44 ล้านโดส (87.5%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (250.9%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. ชิลี (214.6%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
3. มัลดีฟส์ (207.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (203.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
5. บาห์เรน (197.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
6. อุรุกวัย (193.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)  
7. จีน (179.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)    
8. อิสราเอล (179.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna) 
9. กาตาร์ (178.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna) 
10. กัมพูชา (177.5%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J) 

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)