ADS


Breaking News

อว.เผย 29 ธ.ค.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 103.43 ล้านโดส คนกรุงเทพฯอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดเข็มแรก 83.7% และเข็มที่สอง 75.6%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 103,439,403 โดส และทั่วโลกแล้ว 9,059 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 771.7 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (120%)
     ➡️(29 ธันวาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 9,059  ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 40.6 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 505 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 205 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 771.7 ล้านโดส โดยบรูไนฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (94.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 271.2 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 103,439,403 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.98% 
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 9.059 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ 
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 103,439,403 โดส ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 51,138,178  โดส (77.3% ของประชากร)
-เข็มสอง 45,743,122 โดส (69.1% ของประชากร)
-เข็มสาม 6,558,103 โดส (9.9% ของประชากร) 
     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.-29 ธ.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 103,439,403 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 464,144 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 403,361 โดส/วัน 
     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 22,810,068 โดส
- เข็มที่ 2 3,574,782โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 13,418,632 โดส
- เข็มที่ 2 27,833,438โดส
- เข็มที่ 3 2,846,774 โดส 

วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 7,449,185โดส
- เข็มที่ 2 7,087,538 โดส
- เข็มที่ 3 0 โดส 

วัคซีน Pfizer
- เข็มที่ 1 6,865,063 โดส
- เข็มที่ 2 6,808,690 โดส
- เข็มที่ 3 2,564,843 โดส 

วัคซีน Moderna
- เข็มที่ 1 95,230 โดส
- เข็มที่ 2 438,674 โดส
- เข็มที่ 3 1,146,486 โดส
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 122% เข็มที่2 119.2% เข็มที่3 97.6%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 64.4% เข็มที่2 62.3% เข็มที่3 25.5%
- อสม เข็มที่1 78.9% เข็มที่2 75.7% เข็มที่3 22.4%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 77.6% เข็มที่2 71.3% เข็มที่3 9%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 68.6% เข็มที่3 60.4% เข็มที่3 8.6%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มทีา 75.1% เข็มที่ 67% เข็มที่3 5.5%
- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 20.9% เข็มที่ 17.4% เข็มที่3 0.8%
- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 74.3% เข็มที่2 70.2% เข็มที่3 0%
รวม เข็มที่1 71% เข็มที่2 63.5% เข็มที่3 9.2% 
     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 120% เข็มที่2 110.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 83.7% เข็มที่2 75.6%
2. ชลบุรี เข็มที่1 93.1% เข็มที่2 87.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.7% เข็มที่2 76.6%
3. เชียงใหม่ เข็มที่1 89.4% เข็มที่2 82.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 94.8% เข็มที่2 88%
4. ภูเก็ต เข็มที่1 87.6% เข็มที่2 84.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 72.3% 
5. สมุทรปราการ เข็มที่1 83.3% เข็มที่2 71.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 96.5% เข็มที่2 88.9%
6. ระนอง เข็มที่1 82% เข็มที่2 75.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 77.4% เข็มที่2 74.8% 
7. ระยอง เข็มที่1 77.7% เข็มที่2 72.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 70.1% เข็มที่2 67.2%
8. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 75% เข็มที่2 66.3%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 87.3% เข็มที่2 79.6%
9. พังงา เข็มที่1 74.6% เข็มที่2 72.4% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76.% เข็มที่2 74.4%
10. กระบี่ เข็มที่1 71.3% เข็มที่2 66.4%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.9% เข็มที่2 75.5%
11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 70.6% เข็มที่2 65.5%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.7% เข็มที่2 69%
12. เพชรบุรี เข็มที่1 70.2% เข็มที่2 62.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 72.2% เข็มที่2 64.2%
13. ตราด เข็มที่1 66.8% เข็มที่2 62.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68.5% เข็มที่2 66%
14. เลย เข็มที่1 61.6% เข็มที่2 53.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 78.6% เข็มที่2 68.5%
15. บุรีรัมย์ เข็มที่1 61.1% เข็มที่2 54.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 81.7% เข็มที่2 72.6%
16. อุดรธานี เข็มที่1 59.6% เข็มที่2 53.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 84.8% เข็มที่2 76.7%
17. หนองคาย เข็มที่1 56.6% เข็มที่2 48.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 71.1% เข็มที่2 64.8% 
รวม เข็มที่1 91% เข็มที่2 83% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 83.3% เข็มที่2 76.1% 
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 771,767,720 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 271,240,030 (57.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm
2. เวียดนาม จำนวน 147,271,054 โดส (79.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   
3. ฟิลิปปินส์ จำนวน 107,277,506 โดส (51.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  
4. ไทย จำนวน 103,439,403 โดส (77.3%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
5. มาเลเซีย จำนวน 57,112,144 โดส (79.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  
6. พม่า จำนวน 35,074,458 โดส (37.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
7. กัมพูชา จำนวน 31,389,351 โดส (84.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 
8. สิงคโปร์ จำนวน 10,083,329 โดส (88%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 
9.  ลาว จำนวน 8,056,658 โดส (61.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 823,787 โดส (94.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม 
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.47%
2. ยุโรป 10.45%
3. อเมริกาเหนือ 9.02%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.10%
5. แอฟริกา 3.37%
6. โอเชียเนีย 0.58% 
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 2,781.87 ล้านโดส (198.7% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)
2. อินเดีย จำนวน 1,431.86ล้านโดส (104.7%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 505.01 ล้านโดส (152.1%)
4. บราซิล จำนวน 329.01 ล้านโดส (156.6%) 
5. อินโดนีเซีย  จำนวน 271.24 ล้านโดส (98.3%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. คิวบา (264.2%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)
2. ชิลี (227.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac
3. บาห์เรน (215.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)  
4. มัลดีฟส์ (211.7% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
5. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (209.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
6. เดนมาร์ก (203%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ J&J)
7. จีน (198.7%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, CanSino และ Anhui)  
8. อุรุกวัย (197.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)  
9. สหราชอาณาจักร (197.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ AstraZeneca/Oxford)
10. เกาหลีใต้  (195.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech J&J AstraZeneca/Oxford และ  Moderna)

     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)