ADS


Breaking News

กกพ. WASTE TO U WASTE TO ENERGY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต เชียร์คนรุ่นใหม่ สนใจเรื่องของการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า

กกพ. จัดกิจกรรม WASTE TO U WASTE TO ENERGY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต

หนุนคนรุ่นใหม่ สนใจเรื่องของการจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้า

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้การสนับสนุน บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อดำเนินโครงการ “คนบันดาลไฟ ปี 2” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งมีกิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย สารคดีคนบันดาลไฟปี 2 กิจกรรมอบรมช่างบันดาลไฟเพื่อการติดตั้งโซลาร์เซลล์ กิจกรรมกบจูเนียร์เพื่อการสื่อสาร Bio Energy สู่เด็กและเยาวชน กิจกรรมสื่อสารเรื่องราวความร่วมมือการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในโรงพยาบาลชุมชน และกิจกรรม Energy Talk “WASTE TO U WASTE TO ENERGY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต”

นางสาว ฤดี ภริงคาร รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดเผยว่า กิจกรรม WASTE TO U WASTE TO ENERGY ขยะเพื่อคุณภาพชีวิต เป็นการประกวดระดับมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ U-ZERO WASTE CREATOR CONTEST เพื่อค้นหานักสื่อสารจัดการขยะ ที่มีไอเดียดีๆ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันจัดการขยะนำไปสู่การผลิตไฟฟ้า ผ่านกระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ไม่จำกัดรูปแบบ ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาท มีวัตถุประสงค์สำคัญที่มุ่งเน้นสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจเรื่องของการจัดการขยะ กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้ในคุณค่าของการจัดการขยะที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง จนนำไปสู่แนวคิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยโจทย์และเนื้อหาการประกวด U-ZERO WASTE CREATOR CONTEST จะมุ่งเน้นการให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์แนวคิดในการจัดการขยะโดยเริ่มที่ตนเองจากการจัดการในครัวเรือนไปจนถึงการจัดการในระดับชุมชน ผ่านหลัก 7R คือ Refuse (ปฏิเสธการใช้) Refill (การใช้สินค้าที่เติมได้) Return (การหมุนเวียนมาใช้ใหม่) Repair (การซ่อมแซม) Reuse (การใช้ซ้ำ) Recycle (การนำกลับมาใช้ใหม่) และ Reduce (การลดการใช้) ทั้งนี้จะทำอย่างไรกับขยะที่มี ไปจนกระทั่งจะทำอย่างไรให้ขยะเกิดน้อยที่สุด คือแนวทางในการปฎิบัติเพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิต” จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ นายธรณพงศ์ เล็กสกุลดิลก ผู้อำนวยการฝ่ายกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, ตัวแทนจาก โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ หนองแขม, ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา คณบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, คุณวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม, ตัวแทนจากชุมชน และ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคต 

ทั้งนี้กิจกรรมการประกวด U-Zero waste creator contest ระดับภูมิภาค ภาคกลาง มีนักศึกษาที่ผ่านการเข้ารอบ 7 ทีม ซึ่งประกอบด้วย 1. ทีมเซเว่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. พาขวัญ อมรไชย มหาวิทยาลัยรังสิต 3. ทีม THE ภาร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 4. ทีมริมระเบียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 5. ทีม อาร์ตเฉย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 6. ทีม BIO TECH BOX มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) 7. ทีมหมู่บ้านรัตนะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งแต่ละทีมได้นำเสนอผลงานตามระเบียบ ข้อบังคับตามที่ คณะกรรมการกำหนด ซึ่งทุกทีมได้นำเสนอผลงานที่โดดเด่นและเกี่ยวกับกับปัญหาขยะ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางผ่านการสื่อสารผลงานที่สร้างสรรค์เพื่อร่วมกันจัดการขยะสู่การผลิตไฟฟ้าผ่านกระบวนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ไม่จำกัดรูปแบบ โดยทีม และมหาวิทยาลัย ผู้ชนะรางวัลกิจกรรม มีดังนี้ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากทีม : เซเว่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อผลงาน : ไม่ใช่ม้าง, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากทีม : THE ภาร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อผลงาน : ความขยะ และรางวัลชนะเลิศ จากทีม : หมู่บ้านรัตนะ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชื่อผลงาน : ถก 

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ “คนบันดาลไฟ ปี 2” ที่มุ่งต่อยอดจากความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากโครงการ “คนบันดาลไฟ” ในปี พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ภายใต้แนวคิด พลังสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ไปสู่กลยุทธ์การสื่อสารอย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ. 2563 โดยมุ่งเน้นการสร้างแรงบันดาลใจจนก่อเกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสร้างเครือข่ายใหม่จากพลังงานหมุนเวียน เพื่อความยั่งยืนด้านพลังงานในประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “CLEAN ENERGY FOR LIFE” ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน”