ADS


Breaking News

เฮ! ซินโครตรอนคว้า Gold Award "มหกรรมวิจัยฯ 64" รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี

ซินโครตรอนคว้า Gold Award  "มหกรรมวิจัยฯ '64" รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี 
     สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับรางวัล Gold Award ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 จากผลงานวิจัยการพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน ซึ่งช่วยยืดอายุอาหารในบรรจุภัณฑ์ได้ 
     กรุงเทพมหานครฯ - สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนรับรางวัล Gold Award จากการนำเสนอผลงานวิจัยการพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืน ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สังกัดกระทรวง อว. ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ และมีพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โดยสถาบันฯ ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท  มอบรางวัลโดย ศ.ดร.นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
     สำหรับการพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหารแบบยั่งยืนเป็นผลงาน โดย ดร.ศรายุทธ ตั้นมี นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสงและหัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจของสถาบันฯ ซึ่งฟิล์มบางดังกล่าวทำให้บรรจุภัณฑ์มีคุณสมบัติป้องกันแก๊สออกซิเจนซึมผ่านเข้าไป เพื่อให้จุลินทรีย์เติบโตช้าและลดอาหารเน่าเสีย 
     พร้อมกันนี้ สถาบันฯ ยังได้ส่งงานวิจัยอื่นๆ เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในมหกรรมงานวิจัยฯ รวมทั้งหมด 7 ผลงาน ได้แก่ แก้วหน้าที่พิเศษขั้นสูงเพื่อกักเก็บพลังงานสะอาดแห่งอนาคต ระบบ L-O-X สำหรับศึกษาการปรับปรุงคุณภาพอัญมณีด้วยแสงซินโครตรอน การประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นด้านการเกษตร การพัฒนาเครื่องตรวจวัดแก๊สชนิดโลหะออกไซด์บนแผ่นพอลิเมอร์สำหรับติดตามความสุกของผลไม้ การพัฒนาชุดทดสอบการซึมผ่านของของเหลวภายใต้ความดันเพื่อประเมินประสิทธิภาพวัสดุผลิตชุด PPE และการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในการวิจัยและพัฒนาหน้ากากผ้าไหมเพื่อทดแทนหน้ากากทางการแพทย์