ADS


Breaking News

อว.เผย 17 พ.ย.ไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 86.07 ล้านโดส กรุงเทพฯ เข็มที่หนึ่ง 113.1% ของประชากร และ เข็มที่สอง 97.9%

"อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ฉีดวัคซีนแล้ว 86,071,507 โดส และทั่วโลกแล้ว 7,524 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 600.2 ล้านโดส โดยกรุงเทพฯ ยังเป็นพื้นที่ฉีดวัคซีนเข็ม 1 มากสุด (113.1%)

     ➡️(17 พฤศจิกายน 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 7,524 ล้านโดส ใน 205 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 35.2 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 441 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 195 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 600.2 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (86% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 218.2 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 86,071,507 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 61.06%

     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 7,524 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ

     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 

จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 86,071,507 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น

-เข็มแรก 45,700,036 โดส (69% ของประชากร)

-เข็มสอง 37,527,295 โดส (56.7% ของประชากร)

-เข็มสาม 2,844,176 โดส (4.3% ของประชากร)

     2. อัตราการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 17 พ.ย. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 86,071,507 โดส ฉีดเพิ่มขึ้น 659,381 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 614,349 โดส/วัน 

     3. อัตราการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย

วัคซีน Sinovac

- เข็มที่ 1 22,221,344 โดส

- เข็มที่ 2 3,542,654 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน AstraZeneca

- เข็มที่ 1 11,511,901 โดส

- เข็มที่ 2 24,294,950 โดส

- เข็มที่ 3 2,215,445 โดส


วัคซีน Sinopharm

- เข็มที่ 1 7,090,141 โดส

- เข็มที่ 2 6,379,123 โดส

- เข็มที่ 3 0 โดส


วัคซีน Pfizer

- เข็มที่ 1 4,876,650 โดส

- เข็มที่ 2 3,310,568 โดส

- เข็มที่ 3 628,731 โดส

     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 

- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 123.5% เข็มที่2 120.1% เข็มที่3 93.3%

- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 63.8% เข็มที่2 60.3% เข็มที่3 17.9%

- อสม เข็มที่1 77% เข็มที่2 72.4% เข็มที่3 14.8%

- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 71.9% เข็มที่1 63% เข็มที่3 3.2%

- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 60.4% เข็มที่2 48.1% เข็มที่3 3%

- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 67.4% เข็มที่2 58.8% เข็มที่3 0.8%

- หญิงตั้งครรภ์ เข็มที่1 17.7% เข็มที่2 13.7% เข็มที่3 0.2%

- นักเรียน/นักศึกษา อายุ 12-17 ปี เข็มที่1 65.2% เข็มที่2 46.6% เข็มที่3 0%

รวม เข็มที่1 63.4% เข็มที่2 52.1% เข็มที่3 3.9%

     5. %การฉีดวัคซีนพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว

1. กรุงเทพมหานคร เข็มที่1 113.1% เข็มที่2 97.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 81.9% เข็มที่2 70.9%

2. ชลบุรี เข็มที่1 86.3% เข็มที่2 76.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 75.6% เข็มที่2 71.3%

3. ภูเก็ต เข็มที่1 85.6% เข็มที่2 81.3% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.3% เข็มที่2 70.3%

4. สมุทรปราการ เข็มที่1 78% เข็มที่2 64.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 93.5% เข็มที่2 84.5%

5. เชียงใหม่ เข็มที่1 76.6% เข็มที่2 55.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 82.7% เข็มที่2 65%

6. ระนอง เข็มที่1 72.2% เข็มที่2 60.1% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 75.2% เข็มที่2 71.1% 

7. พังงา เข็มที่1 71% เข็มที่2 63.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 73.6% เข็มที่2 70.5%

8. ระยอง เข็มที่1 67.9% เข็มที่2 55.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 65.4% เข็มที่2 59.8%

9. กระบี่ เข็มที่1 67.8% เข็มที่2 57.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 75.9% เข็มที่2 70.3%

10. สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 1 67.2% เข็มที่2 45.8%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 76.7% เข็มที่2 65.7%

11. ประจวบคีรีขันธ์ เข็มที่1 64.3% เข็มที่2 54.3%  และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 68.9% เข็มที่2 63.4%

12. เพชรบุรี เข็มที่1 63.4% เข็มที่2 54.9% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 64.5% เข็มที่2 60.3%

13. ตราด เข็มที่1 63.1% เข็มที่2 52% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 66.3% เข็มที่2 60.5%

14. บุรีรัมย์ เข็มที่1 58.5% เข็มที่2 47.8% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 78.7% เข็มที่2 61%

15. เลย เข็มที่1 53.9% เข็มที่2 42.5% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 69.4% เข็มที่2 56.7%

16. อุดรธานี เข็มที่1 53.7% เข็มที่2 43% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79.1% เข็มที่2 68.5%

17. หนองคาย เข็มที่1 51.3% เข็มที่2 43.2% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 67.8% เข็มที่2 61.2% 

รวม เข็มที่1 84.2% เข็มที่2 70.7% และประชากร 60 ปีขึ้นไป  เข็มที่1 79% เข็มที่2 68.6%

      6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 600,232,369 โดส ได้แก่

1. อินโดนีเซีย จำนวน 218,286,093 โดส (47.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca, Moderna และ Sinopharm

2. เวียดนาม จำนวน 100,862,898 โดส (66.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer, Moderna และ Sinopharm   

3. ไทย จำนวน 86,071,507 โดส (69%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm

4. ฟิลิปปินส์ จำนวน 71,680,132 โดส (35.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna, J&J และ AstraZeneca  

5. มาเลเซีย จำนวน 51,455,404 โดส (78.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac  

6. กัมพูชา จำนวน 29,380,328 โดส (83.3%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca, J&J และ Sinovac 

7. พม่า จำนวน 25,073,018 โดส (27.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm

8. สิงคโปร์ จำนวน 10,094,499 โดส (86%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac 

9.  ลาว จำนวน 6,628,868 โดส (48.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V, Pfizer, J&J, Sinovac และ AstraZeneca 

10. บรูไน จำนวน 699,622 โดส (88.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 

* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร อย่างน้อย 1 เข็ม

     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค

1. เอเชียและตะวันออกกลาง 69.28%

2. ยุโรป 10.46%

3. อเมริกาเหนือ 9.42%

4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 7.42%

5. แอฟริกา 2.79%

6. โอเชียเนีย 0.63%

     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 5 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก

1. จีน จำนวน 2,389.57 ล้านโดส (170.7% ของจำนวนโดสที่ฉีดต่อประชากร)

2. อินเดีย จำนวน 1,130.16 ล้านโดส (82.6%)

3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 440.56 ล้านโดส (132.7%)

4. บราซิล จำนวน 296.87 ล้านโดส (141.3%) 

5. อินโดนีเซีย  จำนวน 218.29 ล้านโดส (79.1%)

     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)

1. คิวบา (238.6%) (ฉีดวัคซีนของ  Abdala และ Soberana02)

2. ชิลี (204.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac

3. มัลดีฟส์ (203.1% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 

4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (200.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 

5. บาห์เรน (190.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)

6. อุรุกวัย (190.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)  

7. อิสราเอล (177.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)    

8. กาตาร์ (174.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ  Moderna)

9. กัมพูชา (173.8%) (ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sinovac, AstraZeneca/Oxford และ J&J)

10. สิงคโปร์ (171.4%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna และ Sinovac)


     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข

     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)