ADS


Breaking News

บิ๊กตู่ ลั่น! “จับมือรวมใจพาไทยรอด” มั่นใจการท่องเที่ยวเครื่องมือสำคัญขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์ชาติ

เช้านี้กับการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 39 Connect the Dots Design the Future “รวมพลังสร้างสรรค์ อนาคต” และรับฟังปาฐกถาพิเศษ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา “จับมือรวมใจพาไทยรอด” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
     พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรีได้สร้างความมั่นใจให้แก่ภาคเอกชนในการเตรียมความพร้อมของประเทศ โดยขอให้ภาคเอกชนเร่งสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานในประเทศในรูปแบบภาคีต่าง ๆ เพื่อจะผลักดันความร่วมมือไปยังคู่ความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ ความยากจน และหนี้ครัวเรือน ซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการขับเคลื่อน 6 ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     หากภาคการท่องเที่ยวสามารถเชื่อมโยงภาคการเกษตรของชุมชนทั่วประเทศไทยได้ก็จะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศให้เข็มแข็ง ควบคู่กับการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีเหตุ มีผล และพอประมาณ เพื่อก้าวไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายในอีก 3 ปี ข้างหน้า 
     ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมบริการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการบริการ โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามภาค การสนับสนุน Workation และส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยวมูลค่าสูงตามแนวคิด Happy Model และ BCG Model 
     พร้อมกันนี้ ในงานยังได้มีการมอบรางวัลสำเภาทอง ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดดีเด่น โดย ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็นประธานในการมอบอีกด้วย 

#AmazingThailand #AmazingNewChapters #หอการค้าไทย #สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย #รวมพลังสร้างสรรค์อนาคต #ConnectTheDots 

#ConnectTheDotDesignTheFuture #จับมือรวมใจพาไทยรอด #ทททหอการค้า #HappyTourismModel